Arbetsterapi och nationell kunskapsstyrning

Nationell kunskapsstyrning handlar om att alla patienter ska få tillgång till vård baserad på den senaste forskningen. Det är strategiskt viktigt för förbundet att arbeta för att arbetsterapeuters insatser ska finnas med i det arbetet.

I april 2018 samlade förbundet forskare, specialister och chefer för att gemensamt diskutera och planera hur vi kan arbete framåt med att se till att arbetsterapeuter finns med i de nationella och regionala programområden som nu tillsätts. Det skapades ett nätverk av arbetsterapeuter som kommer att jobba vidare med detta. Är du intresserad av att vara med i det nätverket? 

Riktlinjer

Här samlar vi nationellt överenskomna riktlinjer för arbetsterapeuter.

Nationella riktlinjer i arbetsterapi för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck

Det här är riktlinjer framtagna av en nationell arbetsgrupp av arbetsterapeuter som arbetar med barn och ungdomar med ryggmärgsbråck (en del av Nationellt nätverk MMC). Riktlinjerna utgör en bas för de uppföljningar som görs i kvalitetsregistret MMCUP.

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister används för att kunna följa upp och utveckla hälso- och sjukvården. Det är viktigt att arbetsterapi ingår i registren, eftersom de utgör underlag för utveckling och forskning. Detta är dessvärre inte alltid fallet och därför verkar förbundet för att utveckla indikatorer för rehabilitering och arbetsterapi.

Just nu är vi på olika sätt involverade i dessa två satsningar: 

  • PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt kvalitetssystem som bygger på befintlig dokumentation som journal och åtgärdsregistrering, för indikatorerna. Förbundet ingår i en nationell arbetsgrupp som utvecklar indikatorer baserade på de nationella riktlinjerna. Målet är att arbetsterapeuter ska kunna granska sitt eget arbete och identifiera förbättringsområden, för en bättre rehabilitering. Vill du veta mer? Läs mer på SKL:s webbplats eller kontakta Christina Lundqvist, christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se.
  • Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg om äldre. Förbundet har en representant i styrgruppen och vi är en aktiv aktör för en fortsatt utveckling av registret. Läs mer på Senior Alerts webbplats.

Gå med du också!

Bli medlem