Rätt till arbetsterapi

Vi lever i oroliga tider där kris, krig och katastrof påverkar människors förutsättningar till aktivitet. Sveriges Arbetsterapeuter anser att alla människor som vistas i Sverige ska ha rätt till arbetsterapeutiska insatser efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status.

Rätt till vård på lika villkor får inte urholkas

Sveriges Arbetsterapeuter och Sacos övriga 20 medlemsförbund tar starkt avstånd från Tidöavtalets förslag om anmälningsplikt – det strider mot arbetsterapeuters etiska kod, är oförenligt med svensk lag och internationella konventioner. Läs mer om hur vi ställer oss i frågan om anmälningsplikt och se vårt stöd för opinionsbildning lokalt. 

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig tillsammans med flera andra vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativet, vars syfte är att erbjuda alla som vistas i Sverige vård på lika villkor. Sverige har en lång tradition av solidaritet med utsatta folk och samhällsgrupper. I denna anda är det följdriktigt, rätt och värdigt att ett rikt, humanitärt och demokratiskt samhälle inte begränsar utsatta människors rätt till bästa möjliga hälsa genom en hälso- och sjukvård eller tandvård på lika villkor.

Arbetsterapeuten – en resurs vid kris och katastrof

Det har de senaste åren inträffat en rad kris- och katastrofsituationer i vår omvärld. En stor del av dessa har skett på platser som ligger avståndsmässigt långt från vårt land, men även nära och i Sverige har allvarliga incidenter i form av pandemi, färjeolyckor, bränder, översvämningar och stormar, terrordåd samt en ökad flyktingtillströmning visat sig ge stora konsekvenser i vårt samhälle.

Oavsett var en kris- och katastrofsituation inträffar påverkar den människors möjlighet till meningsfull aktivitet och delaktighet i vardagslivet. Den påverkar arbetsterapeutens egen vardag och arbetssituation, men också vardagen för de personer arbetsterapeuten möter i sin professionsutövning.

Arbetsterapeuter kan möjliggöra struktur och delaktighet i de meningsfulla vardagliga aktiviteter som påverkas i en kris och katastrofsituation. Arbetsterapeuter bör därför involveras i alla faser av arbete med kris- och katastrofberedskap, både på nationell och på lokal nivå. Vid upprättande av katastrofmedicinska beredskapsplaner inom olika organisationer och förvaltningar bör alla ingående medarbetares förväntade arbetsinsatser klargöras, inklusive arbetsterapeuters.

Vi vill tydliggöra att arbetsterapeuter har en kompetens som i mycket högre grad borde användas även i förhållande till mottagande av nyanlända och etableringsstödjande insatser.

Nedan hittar du skrifter inom området för att tydliggöra hur arbetsterapeuter kan vara en resurs vid kris- och katastrofsituationer samt i mottagandet av nyanlända.

Sveriges Arbetsterapeuter uttalar sig sparsamt om internationella konflikter

Det ska inte tolkas som en brist på engagemang. Förbundet följer kontinuerligt den utrikespolitiska utvecklingen och verkar på olika sätt genom Sacos internationella arbete och arbetsterapeuternas världsorganisation World Federation of Occupational Therapists, WFOT.

Sveriges Arbetsterapeuters arbete baserar sig alltid på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I samband med krig och konflikter innebär detta att civila ska skyddas och att internationell humanitär rätt respekteras så att arbetsterapeuter och annan hälso- och sjukvårdspersonal kan fortsätta ge stöd och insatser i enlighet med professionsetiska värderingar samt att vård- och omsorgsinrättningar inte attackeras. Detta gäller oavsett vem som står bakom den typen av attacker eller hot.