Viktiga lagar och föreskrifter

Som legitimerad arbetsterapeut ska du följa alla lagar och övriga författningar som reglerar hälso- och sjukvårdens område.

Det är ditt eget ansvar att ta reda på och uppfylla kraven i de författningar som styr din verksamhet. Du måste också se till att hålla dig uppdaterad eftersom författningar ändras med jämna mellanrum. Din arbetsgivare har dock också skyldighet att se till att reglerna finns tillgängliga på arbetsplatsen och att informera om innehållet i nya regler som gäller för verksamheten. 

Nedan presenteras några viktiga lagar och föreskrifter som styr arbetsterapeutens yrkesutövande. Observera att uppräkningen inte är uttömmande och att även arbetsgivarens lokala regelverk, riktlinjer och rutiner påverkar yrkesutövandet. 

  • Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Lagen reglerar sjukvårdshuvudmännens skyldigheter samt vilka allmänna krav som gäller för all hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige, bland annat att den uppfyller kraven på god vård. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
  • Patientlagen (SFS 2014:821). Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvårdens område samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
  • Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Lagen innehåller bestämmelser om bland annat vårdgivarens skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, om legitimation och andra behörighetsfrågor, skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal samt om tillsyn.
  • Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Lagen innehåller regler om sekretess för bland annat hälso- och sjukvårdspersonalen inom offentlig hälso- och sjukvård. I patientsäkerhetslagen finns motsvarande bestämmelser för personal inom privat hälso- och sjukvård.
  • Patientdatalagen (SFS 2008:355). Lagen gäller vid vårdgivarens behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och den innehåller också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa föreskrifter och allmänna råd beskriver grunderna för hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas inom hälso- och sjukvården. Vidare tydliggörs vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar för att inrätta och tillämpa ledningssystem.

Gå med du också!

Bli medlem