Hur får du din legitimation?

Kraven för att få legitimation framgår av 4 kap. patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Ett formellt krav är att du ska ha avlagt en arbetsterapeutexamen. När du har fått ditt examensbevis kan du ansöka om legitimation på en speciell blankett som finns hos Socialstyrelsen. På blanketten finns också ett inbetalningskort. Observera att inbetald avgift och kompletta handlingar är en förutsättning för att Socialstyrelsen ska behandla ärendet.

Handläggningen hos Socialstyrelsen tar i regel cirka en vecka men kan ibland vara längre. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan så snart du har fått ditt examensbevis.

Till ansökan ska du bifoga dels en vidimerad kopia av examensbeviset och dels personbevis som inte får vara äldre än tre månader. En vidimerad kopia innebär att en person intygar att kopian överensstämmer med uppvisat original genom att direkt på kopian skriva namnunderskrift, namnförtydligande, adress eller telefonnummer. Blanketten och bilagorna skickas sedan till Socialstyrelsen. Adressen framgår av blanketten.

Om du som sökande uppfyller de formella kraven och har skickat in en komplett ansökan får du i regel ett legitimationsbevis inom någon eller några veckor. Socialstyrelsen har vissa möjligheter att avslå ansökan om legitimation på grund av visad uppenbar olämplighet eller oförmåga att utöva yrket. I praktiken avslås dock sällan ansökningar som uppfyller formella krav.

När du har fått din legitimation behåller du denna livet ut och den omprövas normalt inte vid något tillfälle, inte ens när du går i ålderspension. Undantaget är om det finns förutsättningar för återkallelse av legitimation eller om du som legitimerad av olika skäl själv väljer att lämna tillbaka din legitimation.

Ansökningsblanketten och ytterligare information om hur du ansöker om legitimation kan du ladda ned på Socialstyrelsens webbplats.

Observera att du inte kan kalla dig arbetsterapeut innan du har fått ditt legitimationsbevis, då det är en skyddad yrkestitel. Det är din arbetsgivare (verksamhetschefen) som bestämmer vad du ska kallas och vilka arbetsuppgifter du kan ha i avvaktan på din legitimation.

Nyexaminerade som ännu inte har fått sin legitimation kan anställas under annan titel. Det är ytterst verksamhetschefen som bestämmer vilka uppgifter som kan utföras självständigt i avvaktan på legitimationen och vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan delegeras. Exempel på arbetsuppgifter som inte bör utföras självständigt är att förskriva hjälpmedel, signera journaler eller skriva intyg.

Gå med du också!

Bli medlem