Legitimation

Arbetsterapeut blev ett legitimationsyrke 1999. Legitimation är sedan länge det viktigaste beviset på en yrkesutövares kompetens inom hälso- och sjukvården. Den anger att en person står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesutövningen inom sitt område med hänsyn till kunskaper och personliga egenskaper.

Det viktigaste motivet för att ha legitimation är patientsäkerheten. Genom att legitimera en yrkesgrupp vill vi i Sverige säkerställa en kvalitetsnivå i vården och skapa trygghet för patienten. Legitimation är med andra ord en form av kvalitetsstämpel gentemot en patient som söker vård hos en legitimerad arbetsterapeut. För närvarande finns det – utöver arbetsterapeuter – ytterligare 20 yrkesgrupper som efter högskoleexamen eller annan adekvat utbildning kan legitimeras av Socialstyrelsen.

Som blivande legitimerad arbetsterapeut kommer du att ha både rättigheter och skyldigheter när du arbetar inom hälso- och sjukvårdens område. En rättighet är att endast du som är legitimerad arbetsterapeut får använda beteckningen legitimerad respektive yrkestiteln arbetsterapeut. Några centrala skyldigheter som du har som legitimerad är att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, rapportera avvikelser, dokumentera i patientjournal, utfärda intyg samt iaktta tystnadsplikt och sekretess. Du har också ett eget personligt yrkesansvar när du utövar ditt yrke.

I det här avsnittet beskrivs hur du formellt går till väga för att få din legitimation och vad ditt personliga yrkesansvar innebär. Du får också information om några centrala skyldigheter inom hälso- och sjukvårdens område samt vilken hjälp du kan få av Sveriges Arbetsterapeuter om ditt personliga yrkesansvar ifrågasätts.

Juridik för legitimerade arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter vill passa på att informera om boken Juridik för legitimerade arbetsterapeuter som du kan beställa i vår webbutik. I skriften besvaras några centrala frågor, exempelvis följande. Vad innebär det att arbeta som legitimerad arbetsterapeut? Vilka är de centrala skyldigheterna? Måste en arbetsterapeut dokumentera i patientjournal oavsett var hon eller han arbetar? Hur långt sträcker sig ansvaret vid förskrivning av hjälpmedel? Vad händer om arbetsterapeuten blir anmäld för felbehandling? Där finns också exempel på andra författningar (föreskrifter och allmänna råd) och övriga viktiga dokument som styr din yrkesutövning. Teori varvas med exempel och tips för den som vill fördjupa sig.

Gå med du också!

Bli medlem