Vilka centrala skyldigheter har du som arbetsterapeut?

Som legitimerad arbetsterapeut ska du följa alla lagar och övriga författningar som reglerar hälso- och sjukvårdens område. Det är ditt eget ansvar att ta reda på och uppfylla kraven i de författningar som styr din verksamhet. Du måste också se till att hålla dig uppdaterad eftersom författningar ändras med jämna mellanrum. Din arbetsgivare har dock också skyldighet att se till att reglerna finns tillgängliga på arbetsplatsen och att informera om innehållet i nya regler som gäller för verksamheten. Du kan läsa mer under Lagar och regler.

Som legitimerad har du ett antal centrala skyldigheter som gäller oavsett om du arbetar inom offentlig eller privat verksamhet.

En viktig skyldighet är att du i ditt yrke ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull vård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

Exempel på andra centrala skyldigheter är följande:

  • Arbeta under personligt yrkesansvar
  • Delegera endast om det är förenligt med kravet på god vård
  • Rapportera vårdskada
  • Ge individuellt anpassad information
  • Medverka till patientens val av behandlingsalternativ
  • Utfärda intyg med noggrannhet och omsorg
  • Iaktta tystnadsplikt och sekretess
  • Dokumentera vården i patientjournal.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har samhällets tillsyn över all hälso- och sjukvårdsverksamhet. Om du som legitimerad arbetsterapeut brister i din yrkesutövning kan du bli föremål för utredning av IVO. 

Gå med du också!

Bli medlem