Vad innebär det personliga yrkesansvaret?

Av 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen framgår att den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvårdens område tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. Enligt 6 kap. 2 § samma lag bär den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina skyldigheter.

Motiven för ett självständigt och personligt yrkesansvar är bland annat att säkerställa en god kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården samt att tillförsäkra patienterna en opartisk prövning när de anser sig ha fått felaktig vård och behandling.

Att yrkesansvaret är personligt innebär bland annat att du som legitimerad i alla situationer – och med de skiftande förutsättningar som kan finnas – har ett krav på dig att agera så professionellt som omständigheterna tillåter i det enskilda fallet. Yrkesansvaret omfattar alla de uppgifter som din yrkesutövning som legitimerad arbetsterapeut innebär och avser inte bara hur en uppgift utförs utan också att uppgiften blir utförd. Motsvarande gäller vid rådgivning och instruktioner till patienter, kollegor och andra. Ansvaret uppkommer i och med att en patient sökt vård och tagits emot och gäller så länge som du som arbetsterapeut har ansvaret för patientens vård i det enskilda fallet.

I ditt personliga yrkesansvar ligger också ett ansvar att hålla dig uppdaterad i yrket och att fortbilda dig för ha möjlighet att, inom rimliga ramar, tillämpa de senaste rönen inom ditt arbetsområde.

Det personliga yrkesansvaret kan utkrävas av dig om du antingen bryter mot dina skyldigheter eller om du av annan anledning, exempelvis sjukdom, anses olämplig att utöva ditt yrke som legitimerad arbetsterapeut.

Gå med du också!

Bli medlem