Kvalitet

Kvaliteten i arbetsterapi behöver ständigt granskas och utvecklas för att bli bättre. För att nå dit så behöver både arbetsterapeutens professionella kunskap och förbättringskunskap vara med och omsättas i verksamheten. Sveriges Arbetsterapeuter jobbar med kvalitet på olika sätt.

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram ett ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi som beslutades på fullmäktige 2021. Dokumentet omfattar sju olika kvalitetsdimensioner och syftar till att tydliggöra förbundets syn på kvalitet i arbetsterapi, arbetsterapeutens yrkesansvar och verksamhetens ansvar när det gäller kvalitet i arbetsterapi. Dokumentet är tänkt att vara en utgångspunkt för förbundets opinionsbildning när det gäller kvalitetsfrågor i arbetsterapi och ett stöd för dig som arbetsterapeut i att utveckla kvalitet i arbetet oavsett arbetsområde.

För dig som är kvalitetsintresserad i arbetsterapi har WFOT tagit fram ett särskilt resursmaterial: Quality Evaluation Strategy Tool (QUEST), vilket är en guide för användning av kvalitetsindikatorer i arbetsterapi. QUEST omfattar ett ramverk av indikatorer, guide för att komma igång, filmer och arbetsblanketter.

Kvalitetsregister 

Nationella kvalitetsregister används för att kunna följa upp och utveckla hälso- och sjukvården. Det är viktigt att arbetsterapi ingår i registren, eftersom de utgör underlag för utveckling och forskning. Detta är dessvärre inte alltid fallet och därför verkar förbundet för att utveckla indikatorer för rehabilitering och arbetsterapi. 

Just nu är Sveriges Arbetsterapeuter på olika sätt involverade i dessa två satsningar:  

  • PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt kvalitetssystem som bygger på befintlig dokumentation som journal och åtgärdsregistrering, för indikatorerna. Målet är att arbetsterapeuter ska kunna granska sitt eget arbete och identifiera förbättringsområden, för en bättre rehabilitering. Vill du veta mer? Läs mer på SKR:s webbplats.
  • Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg om äldre. Förbundet har en representant i styrgruppen och vi är en aktiv aktör för en fortsatt utveckling av registret. Läs mer på Senior Alerts webbplats.