Rätt till vård på lika villkor får inte urholkas

Sveriges Arbetsterapeuter och Sacos övriga 20 medlemsförbund tar starkt avstånd från Tidöavtalets förslag om anmälningsplikt – det strider mot arbetsterapeuters etiska kod, är oförenligt med svensk lag och internationella konventioner.

Utifrån förslagen i Tidöavtalets skrivningar framgår att det kan bli en skyldighet för offentliganställda att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten, och det finns ingen garanti för att vårdpersonal kommer att undantas från en sådan anmälningsplikt.

Införande av en anmälningsplikt kan innebära att individer inte vågar söka vård för allvarliga tillstånd hos sig själva eller sina barn. Om regeringen beslutar att genomföra dessa förslag riskerar såväl hälsan som livssituationen för personer i redan svårt utsatta lägen att försämras, samtidigt som hälso- och sjukvårdens möjligheter att bedriva en etisk och patientsäker vård kraftigt begränsas.

Sveriges alla yrkesverksamma arbetsterapeuter arbetar utifrån sin legitimation och etiska kod. Sveriges Arbetsterapeuter har i sin etiska kod fastslagit att arbetsterapeutens etiska skyldigheter utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och gäller oavsett parternas kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vidare framgår i den etiska koden att arbetsterapeuten har en etisk skyldighet att uppmärksamma och försöka påverka när det förekommer ojämlik behandling. Detta är väsentligt för att kunna bidra till jämlik hälsa.

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna anges att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter innebär bland annat att inget barn ska berövas sin rätt till hälso- och sjukvård. I FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter anges vidare att konventionsstaterna, däribland Sverige, erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.

Stöd för lokal opinionsbildning

Ett sätt att driva frågan lokalt är att försöka påverka region- och kommunpolitiker. Vi har som stöd tagit fram två olika debattartiklar som ni på ett enkelt sätt kan anpassa till era lokala förhållanden. Logga in på Min sida för att ta del av dem.

Vid frågor välkommen att höra av er till Erika Johansson.