Evidensbaserad arbetsterapi – ett utbildningsmaterial

Arbetar du utifrån bästa tillgängliga kunskap? Gå Akademins gratis onlinekurs ”Evidensbaserad arbetsterapi – ett utbildningsmaterial” och lär dig att omsätta evidens till nya arbetssätt i din verksamhet!

Evidensbaserad arbetsterapi – ett utbildningsmaterial syftar till att stärka arbetsterapeuters förmåga att kunna ta del av och kritiskt granska, aktuell forskning som grund för att bedriva en evidensbaserad arbetsterapi med stöd från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam arbetsterapeut, men är också relevant för dig som är arbetsterapeutstudent på grund- eller avancerad nivå. Här kan du läsa om vad studenten Leonella Ahlén tycker om kursen!

Utbildningsmaterialet – två delar

Första delen är en onlinekurs med avsnitten: Vad är evidens?, Evidensbaserad praktik och Att arbeta evidensbaserat. Andra delen av utbildningsmaterialet är utformad som en workshop eller studiecirkel där det är meningen att du ska börja analysera hur du arbetar med evidens i dag och där du får redskap för att kunna utveckla din verksamhet. Även i det här avsnittet finns det korta föreläsningar där du introduceras till de olika stegen i processen mot en evidensbaserad praktik: Att tydliggöra en frågeställning, Att söka kunskap, Att värdera kunskap och Att arbeta evidensbaserat.

Du kan välja att ta del av materialet enskilt eller i grupp tillsammans med kollegor, ditt team eller om du är student tillsammans med dina klasskamrater.

Kursledare är Qarin Lood, docent i arbetsterapi och universitetslektor vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet.

Starta kursen här

Evidensbaserat arbetssätt

Svensk hälso- och sjukvård och omsorg är kunskapsintensiv och förändras snabbt. För att kunna erbjuda en god vård, som i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, behövs ett systematiskt arbete. Sveriges Kommuner och Regioner har kommit överens om ett nytt nationellt system för kunskapsstyrning. Målbilden för detta är bland annat att bästa tillgängliga kunskap som finns ska användas i varje patientmöte samt att ny kunskap snabbt ska omsättas och systematiseras. Det ska vara enkelt att jobba kunskapsbaserat. För att nå detta behöver hälso- och sjukvårdens professioner färdighet och förmåga att arbeta utifrån ett evidensbaserat arbetssätt som integrerar de bästa tillgängliga, vetenskapliga bevisen och den professionella expertisen med olika människors önskemål och förväntningar samt de resurser som finns att tillgå.