Arbetsterapi i Nära vård

Nära vård handlar om att gå från fokus på akuta insatser till personcentrerad vård med primärvården som nav i systemet. Arbetsterapi i god och nära vård är ett av förbundets fokusområden under mandatperioden 2022–2024. På de här sidorna samlar vi innehåll som är kopplat till den nära vården.

Sveriges Arbetsterapeuter gör särskilda satsningar under mandatperioden för att stärka arbetsterapeuters roll i den nära vården.

Nära vård-frukostar

Vi bjuder regelbundet in dig som medlem till frukostwebbinarier på temat Nära vård. Ämnena varierar men vi utgår från de utmaningar som framkom i den enkätundersökning som förbundet genomförde gällande arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar inom primärvården. Syftet med webbinarierna är att öka kunskapen och sprida goda exempel om vad nära vård kan innebära för dig som arbetsterapeut i ditt dagliga arbete. 

Min sida anmäler du dig till frukostarna och hittar dokumentation från tidigare frukostar.

Rapporter och kunskapsstöd om Nära vård 

  • SKR:s rapport Rehabilitering i hemmet – en kartläggning av rehabilitering i hemmet och dess effekter på individ, närstående och verksamhet, som Sveriges Arbetsterapeuter varit delaktiga i framtagandet av, syftar till att kartlägga förekomsten av rehabilitering i hemmet, fördjupa kunskapen kring hur arbetet kan bedrivas samt identifiera vilka framgångsfaktorer som kan förklara ett positivt resultat. Målsättningen med rapporten är att den ska ge ett lättillgängligt kunskapsunderlag som etablerar en tydlig bild av arbetet med rehabilitering i hemmet i dag samt fungerar som en inspirationskälla för verksamheter som överväger att införa team för rehabilitering i hemmet.
  • Arbetsterapeuters kompetens är en avgörande pusselbit i den Nära vården, men det finns gemensamma utmaningar och brister när det gäller arbetsterapeutens uppdrag inom såväl regional som kommunal primärvård, och det framkommer också skillnader mellan huvudmännen. Det visar förbundets nya rapport Arbetsterapi inom regional och kommunal primärvård. En kartläggning av uppdrag och förutsättningar för arbetsterapeutiska insatser i den nära vården, som bygger på en enkätundersökning som förbundet har gjort bland arbetsterapeuter som arbetar inom regiondriven och/eller kommunal primärvård. Rapporten ger fördjupad kunskap om arbetsterapeuters förutsättningar att med kvalitet arbeta utifrån sin legitimation, kompetensbeskrivning och etisk kod oavsett huvudman.
  • Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöden Kunskapsunderlag – Hälsoekonomiska effekter av rehabiliteringsinsatser i hemmet, Metodstöd – Guida och stödja målsättning vid rehabilitering i hemmet och Hälso- och sjukvård i hemmet – Kunskapsstöd för personcentrerad vård och rehabilitering. Du hittar samtliga kunskapsstöd på Socialstyrelsens webbplats.

    Syftet är att inspirera till en fortsatt utveckling av en personcentrerad, jämlik och säker hälso- och sjukvård i hemmet. Arbetet är en del i Socialstyrelsens övergripande uppdrag för att stödja omställningen till en nära vård. I metodstödet för att guida och stödja målsättning lyfts COPM fram som ett instrument som bör användas. I ett av kunskapsunderlagen tydliggörs de hälsoekonomiska utmaningar som finns utifrån resultat av forskning kopplat till rehabilitering i hemmet.

Vad är Nära vård?

Gå med du också!

Bli medlem