Kris och beredskap

Det har de senaste åren inträffat en rad kris- och katastrofsituationer i vår omvärld. Här presenterar vi aktuella händelser och skrifter inom området för att tydliggöra hur arbetsterapeuter kan vara en resurs vid kris- och katastrofsituationer samt i mottagandet av nyanlända.

Arbetsterapeuten en resurs

Extrem torka, tsunamis, krigshärdar, terrorattentat, miljökatastrofer och allvarliga epidemier är bara några exempel. En stor del av dessa har skett på platser som ligger avståndsmässigt långt från vårt land, men även nära och i Sverige har allvarliga incidenter i form av pandemi, färjeolyckor, bränder, översvämningar och stormar, terrordåd samt en ökad flyktingtillströmning visat sig ge stora konsekvenser i vårt samhälle.

Oavsett var en kris- och katastrofsituation inträffar påverkar den människors möjlighet till meningsfull aktivitet och delaktighet i vardagslivet. Den påverkar arbetsterapeutens egen vardag och arbetssituation, men också vardagen för de personer arbetsterapeuten möter i sin professionsutövning.

Arbetsterapeuter kan möjliggöra struktur och delaktighet i de meningsfulla vardagliga aktiviteter som påverkas i en kris och katastrofsituation. Arbetsterapeuter bör därför involveras i alla faser av arbete med kris- och katastrofberedskap, både på nationell och på lokal nivå. Vid upprättande av katastrofmedicinska beredskapsplaner inom olika organisationer och förvaltningar bör alla ingående medarbetares förväntade arbetsinsatser klargöras, inklusive arbetsterapeuters.

Sveriges Arbetsterapeuter anser vidare att alla människor som vistas i Sverige ska ha rätt till arbetsterapeutiska insatser efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status. Vi vill tydliggöra att arbetsterapeuter har en kompetens som i mycket högre grad borde användas även i förhållande till mottagande och etableringsstödjande insatser.

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig tillsammans med flera andra vårdorganisationer även bakom Rätt till vård-Initiativet vars syfte är att erbjuda alla som vistas i Sverige vård på lika villkor. Sverige har en lång tradition av solidaritet med utsatta folk och samhällsgrupper. I denna anda är det följdriktigt, rätt och värdigt att ett rikt, humanitärt och demokratiskt samhälle inte begränsar utsatta människors rätt till bästa möjliga hälsa genom en hälso- och sjukvård eller tandvård på lika villkor.