Arbeta evidensbaserat

Lär dig omsätta och utvärdera bästa tillgängliga kunskap till nya arbetssätt i din verksamhet! Det ska vara enkelt att arbeta evidensbaserat. Nu kan du gå en kostnadsfri onlineutbildning hos Sveriges Arbetsterapeuter.

Sveriges Arbetsterapeuter har därför utvecklat Evidensbaserad arbetsterapi – ett utbildningsmaterial som syftar till att stärka arbetsterapeuters förmåga att kunna ta del av och kritiskt granska, aktuell forskning som grund för att bedriva en evidensbaserad arbetsterapi med stöd från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam arbetsterapeut, men materialet kan också vara relevant för dig som är arbetsterapeutstudent på grund- eller avancerad nivå.

Utbildningsmaterialet består av två delar

Första delen är en onlinekurs med avsnitten: Vad är evidens?, Evidensbaserad praktik och Att arbeta evidensbaserat. Andra delen av utbildningsmaterialet är utformad som en workshop eller studiecirkel där det är meningen att du ska börja analysera hur du arbetar med evidens idag och där du får redskap för att kunna utveckla din verksamhet. Även i det här avsnittet finns det korta föreläsningar där du introduceras till de olika stegen i processen mot en evidensbaserad praktik: Att tydliggöra en frågeställning, Att söka kunskap, Att värdera kunskap och Att arbeta evidensbaserat.

Du kan välja att ta del av materialet enskilt eller i grupp tillsammans med kollegor, ditt team eller om du är student tillsammans med dina klasskamrater.

Kursledare är Qarin Lood, docent i arbetsterapi och universitetslektor vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet.

Starta kursen här

 

Evidensbaserat arbetssätt

Svensk hälso- och sjukvård och omsorg är kunskapsintensiv och förändras snabbt. För att kunna erbjuda en god vård, som i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, behövs ett systematiskt arbete. Sveriges Kommuner och Regioner har kommit överens om ett nytt nationellt system för kunskapsstyrning. Målbilden för detta är bland annat att bästa tillgängliga kunskap som finns ska användas i varje patientmöte samt att ny kunskap snabbt ska omsättas och systematiseras. Det ska vara enkelt att jobba kunskapsbaserat. För att nå detta behöver hälso- och sjukvårdens professioner färdighet och förmåga att arbeta utifrån ett evidensbaserat arbetssätt som integrerar de bästa tillgängliga, vetenskapliga bevisen och den professionella expertisen med olika människors önskemål och förväntningar samt de resurser som finns att tillgå.