Vad innebär rollen som specialist?

Att bli specialist handlar om att fördjupa dina kliniska och teoretiska kunskaper i arbetsterapi inom ett specialistområde och formalisera dessa genom att gå specialistutbildningen.

Rollen som specialist innebär att du kan integrera och tillämpa kunskaper i arbetsterapi i relation till evidens och teori inom ditt specialistområde. Rollen som specialist innebär också att du kan reflektera över etiska frågeställningar utifrån ditt specialistområde och tillämpa ett professionellt förhållningssätt i yrkesrollen som specialist i enlighet med yrkets etiska kod.

Som specialist bör du kunna identifiera behov av, genomföra och leda förbättring och utveckling inom ditt specialistområde samt identifiera behov av och leda kompetensutveckling inom detsamma. Du som specialist bör även kunna tillämpa fördjupad kunskap om hur omvärldsfaktorer påverkar professionaliseringen av yrket och utvecklingen av specialistområdet.

Rollen som specialist innebär också att kunna värdera och reflektera över sin roll som specialist och som resurs för andra kollegor samt att kunna agera utifrån och förmedla sin specialistkompetens i olika tvärprofessionella forum lokalt, regionalt och nationellt.

Specialistordningen

Här kan du läsa Sveriges Arbetsterapeuters specialistordning, som fastställdes av fullmäktige 2021. Det är specialistordningen som specialistutbildningen baseras på. 

Specialistområden

I Sveriges Arbetsterapeuters specialistordning finns sju specialistområden, bland vilka du väljer vilket du vill bli specialist inom:

  • Aktivitet och hälsa i arbetsliv och utbildning
  • Aktivitet och hälsa för barn och unga personer
  • Aktivitet och hälsa för äldre personer
  • Aktivitet och hälsa vid varaktig funktionsnedsättning
  • Aktivitet och somatisk hälsa
  • Aktivitet och psykisk hälsa
  • Aktivitet och folkhälsa

I tillägg till respektive specialistområde är det också möjligt med en individuell precisering inom specialistområdet, exempelvis med koppling till en specifik diagnos eller verksamhetsområde.

År 2003 fick de första arbetsterapeuterna sin specialistbehörighet och i dag finns det cirka 140 specialister i arbetsterapi i Sverige.

Statlig reglering av vår specialisttitel

Förbundet har under många år arbetat för att specialisttiteln ska statligt regleras. Detta arbete är just nu i fokus och förbundet arbetar aktivt med frågan hur en statligt reglerad specialistordning för arbetsterapeuter bör se ut. Frågor som rör kvalitets- och innehållsmässiga delar i utbildningen arbetas med på bred front i syfte att utarbeta mer i detalj vad förbundets ståndpunkt och ansvar är i frågan. Detta arbete bedrivs både inom kansliet men även i nära samverkan externt med sakkunniga inom området samt i förhållande till den statliga utredningen. Utredningen ska bedöma hälso- och sjukvårdens behov av yrkesreglering och reglerad specialistutbildning för nya yrkesgrupper som exempelvis arbetsterapeuter och vid behov lämna förslag på sådan reglering. Utredningen ska även bedöma om det är lämpligt att införa krav på kontinuerlig fortbildning samt hur kvaliteten i vidareutbildningar kan säkerställas.