Anställningsformer

Det finns olika anställningsformer. Det är viktigt att känna till vad de innebär innan man till exempel skriver på ett anställningskontrakt.

Provanställning

Provanställning är i Sverige en anställningsform inom Lagen om anställningsskydd (LAS) som under prövotiden kan avslutas eller övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning).

Den viktigaste skillnaden mellan en provanställning och andra visstidsanställningar eller tillsvidareanställning är att provanställningar kan avslutas i förtid. Detta kan ske utan att arbetsgivaren har saklig grund för att avsluta provanställningen. Det behöver alltså inte föreligga saklig grund, det vill säga arbetsbrist eller personliga skäl, till exempel misskötsamhet, utan arbetsgivarens subjektiva åsikt eller minskade behov är fullt tillräcklig.

En tidsbegränsad provanställning får vara i högst sex månader och kan avbrytas av både arbetsgivaren eller arbetstagaren även före prövotidens utgång. En arbetsgivare som vill avbryta en provanställning i förtid måste lämna besked om detta minst 2 veckor i förväg. Detta är varseltid, ej att förväxla med uppsägningstid.

Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt varsla den fackliga organisationen. Lagen tvingar inte arbetstagaren att iaktta någon varseltid utan denne kan avsluta provanställningen i förtid med omedelbar verkan.

Allmän visstidsanställning

En allmän visstidsanställning börjar och slutar vid ett bestämt datum.

Det finns ingen bestämd uppsägningstid för anställningsformen i lag, men huvudregeln är att anställningen inte går att avbryta i förväg om man inte har avtalat om annat.

I vissa kollektivavtal finns bestämmelser om uppsägningstid vid allmän visstidsanställning.

Vikariat

Vikariat är en tidsbegränsad anställning för att ersätta en annan persons frånvaro, vid till exempel semester eller föräldraledighet.

Tidsbegränsade anställningsformer regleras precis som tillsvidareanställningar genom Lagen om anställningsskydd, men genom kollektivavtal kan andra regler för tidsbegränsade anställningar förhandlas fram.

Om man som anställd haft ett vikariat i mer än två år under en femårsperiod övergår denna visstidsanställning automatiskt i en tillsvidareanställning. Vikariat har ofta ingen uppsägningstid.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är i svensk arbetsrättslig terminologi en anställningsform som innebär att anställningsavtalet råder tills vidare, vilket innebär att anställningen inte har något slutdatum. Detta är vad som något oegentligt brukar kallas "fast anställning".

Huvudprincipen enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) är att en anställning gäller tills vidare om inget annat uttryckligen anges i anställningsavtalet. En tillsvidareanställning upphör inte automatiskt vid någon särskild tidpunkt.

En tillsvidareanställning kan sägas upp, men enbart på grund av sådant som betraktas som saklig grund enligt LAS, vilket innebär arbetsbrist eller faller under personliga förhållanden. Även om uppsägningen sker på grund av personliga skäl ska saklig grund för uppsägningen föreligga. Om arbetstagaren grovt missköter sig kan denne också avskedas, vilket innebär att anställningen avslutas omedelbart. Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig.

En tillsvidareanställning behöver inte vara på heltid. Det är lättare att få en tillsvidareanställning när det gäller högre positioner. Det ska av anställningsavtalet framgå vilken omfattning som anställningen har, exempelvis x% av heltid.

Enligt lagen finns dock undantag om tidsbegränsade anställningar; vikariat, allmän visstidsanställning, säsongsanställning samt tidsbegränsad anställning för dem som har fyllt 67 år.

Det finns även särskilda bestämmelser om provanställning, vilken kan vara som längst i 6 månader.

I lagen finns en bestämmelse om att anställningsformen övergår från tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning, när den anställde under en femårsperiod har haft två års anställning på antingen vikariat eller allmän visstidsanställning. Dessa två olika anställningsformer kan inte läggas ihop. Före den 1 juli 2007 gällde att det skulle vara 3 års anställning under en femårsperiod för att anställningen skulle kunna övergå i en tillsvidareanställning.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden börjar den dag då den anställde fått ett skriftligt besked om att anställningen upphör.

För föräldralediga börjar uppsägningstiden först när de inte längre är föräldralediga.

Vid avsked finns ingen rätt till uppsägningstid.

Uppsägningstider finns ofta reglerade i kollektivavtal och många gånger har arbetstagaren rätt till en längre uppsägningstid.