Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Det innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs, och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Arbetsgivaren och personalen ska gemensamt arbeta aktivt för att involvera alla berörda i frågor om trivsel och hälsa på arbetsplatsen. Detta arbete kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och det omfattar all verksamhet och alla anställda. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i verksamheten. Arbetsmiljöarbetet innefattar den fysiska, den digitala och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Även om arbetet sker gemensamt är det alltid arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är så bra som lagar och regler kräver.  Arbetsgivaren är också skyldig att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa. En god arbetsmiljö ger välmående arbetsplatser, vilket också är en förutsättning för en fungerande verksamhet.

Om det inte finns tillräcklig kompetens inom organisationen måste arbetsgivaren anlita företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

Arbetsmiljöverkets webbplats finns det tips och vägledning för hur arbetsgivaren ska bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kontakta ditt skyddsombud för stöd

Arbetstagarnas representant i arbetsmiljöarbetet är skyddsombudet. Om du upplever att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar på din arbetsplats, eller att du ser förbättringspotential, kontakta ditt skyddsombud.