Studieledighet

Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Även som studieledig bevakar vi dina intressen och ger dig fackligt stöd vid behov.

Arbetsgivaren kan inte vägra dig ledigt om du uppfyller vad som står i lagen. Arbetsgivaren kan dock skjuta på ledigheten men måste då genast meddela uppskovet och skälet till detta, både till dig och till den lokala fackliga organisationen. Sveriges Arbetsterapeuter har rätt till överläggning om uppskovet, men det måste begäras inom en vecka.

Sveriges Arbetsterapeuters godkännande krävs om arbetsgivaren vill skjuta på ledigheten mer än två veckor vid fackliga studier och utbildning som motsvarar högst en arbetsvecka. Sveriges Arbetsterapeuters godkännande krävs om arbetsgivaren vill skjuta på ledigheten mer än sex månader för annan utbildning. Därför är det viktigt att du ansöker i tid så att arbetsgivaren har möjlighet att ordna med vikarie.

Om du vill arbeta under loven, tänk på att du endast tar ledigt under terminerna. Observera att du är inte berättigad till arbete på lovdagar som infaller under studietiden, om du inte gjort en särskild överenskommelse om detta.

Vad räknas som utbildning?

Vad du vill studera väljer du själv. Studierna behöver inte ha något med arbetsuppgifterna att göra, men det ska finnas en studieplan. Tjänstledighet beviljas för den tid utbildningen tar. Arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Se därför till att du har god framförhållning med din ansökan. Då ökar dina möjligheter att få den beviljad i tid till studiestarten.

Anmäl skriftligt

Ansökan om studieledighet bör ske i skriftlig form och bör även bekräftas skriftligt från arbetsgivaren.

Krav på anställningstid

För att ha rätt till studieledighet måste du vid tidpunkten för ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Detta krav gäller dock inte vid facklig utbildning.

Tillbaka till arbetet

När studierna är avslutade, eller om du avbryter dina studier i förtid, har du rätt att gå tillbaka till ditt arbete. När du återgår i arbete har du rätt till samma lön och likvärdiga arbetsuppgifter som om du inte hade varit ledig. Om ledigheten varat i minst ett år har arbetsgivaren rätt att skjuta på din återgång i en månad, om ledigheten varat längre än en arbetsvecka har arbetsgivaren rätt att skjuta på din återgång två veckor, om högst en arbetsveckas ledighet har du rätt att återgå omedelbart. Din arbetsgivare ska meddela dig genast om denne vill skjuta på din återgång.

Behöver jag förbundet under min studieledighet?

Ja, när du är studieledig kan du behöva fackligt stöd. Även om du är studieledig under den årliga lönerevisionen ska din lön revideras. Studielediga ska behandlas på samma sätt som övriga arbetstagare vad gäller lönerevisioner, lönekartläggningar och rätten till lönesamtal. Detta är intressen som Sveriges Arbetsterapeuter bevakar. Om du inte blir kallad till utvecklingssamtal och lönesamtal, ska du kontakta dina lokala fackliga företrädare eller förbundets fackliga rådgivning på medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se.

Kontakta också förbundet om det skulle ske omorganisation eller neddragningar på din arbetsplats under studieledigheten. Efter din studieledighet har du i princip rätt att komma tillbaka till den befattning och de arbetsuppgifter du hade tidigare, men med de många snabba förändringar som i dag sker i arbetslivet och på arbetsplatserna är det ingen garanti.

Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet kräver ett oavbrutet ordinarie medlemskap om minst ett år för att ersättning ska utgå.

Sänkt medlemsavgift

När du är studieledig sänks din medlemsavgift till Sveriges Arbetsterapeuter eftersom din inkomst blir lägre än när du arbetar. För att få rätt avgift är det viktigt att du kontaktar medlemsservice på telefon 08 507 488 00, gärna i god tid innan du ska vara ledig.

Du behåller dina medlemsförmåner

Du som varit ordinarie medlem under minst 12 månader behåller alla dina förmåner och rättigheter, vilket kan vara extra viktigt för dig som är studieledig. 

Gå med du också!

Bli medlem