Likabehandling

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oberoende av bland annat vilket kön du har, din sexuella läggning eller var du kommer ifrån. Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att arbeta förbyggande mot diskriminering och med att främja en jämlik arbetsplats.

Din arbetsgivare ska arbeta aktivt med att förebygga ojämlikhet för att skapa en inkluderande arbetsplats, detta kallas för aktiva åtgärder. I detta arbete ska ni som jobbar på arbetsplatsen inkluderas.

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete. På arbetsplatsen ska man arbeta för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter. De diskrimineringsgrunder som lagen anger är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att arbetsgivaren ska undersöka, analysera och åtgärda om det finns risker för diskriminering eller om det finns hinder för allas lika rättigheter och möjligheter. Det kan exempelvis innebära att säkerställa att verksamhetens förutsättningar ger lika villkor för medarbetarna och inte slår hårdare mot vissa grupper eller individer.

Din arbetsgivare ska också arbeta mot trakasserier och sexuella trakasserier, det kan till exempel göras genom att ta fram rutiner för att förhindra att någon utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Du kan läsa mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats om arbetsgivarens ansvar att arbeta med aktiva åtgärder.

Kontakta oss

Om du har frågor eller har blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier hör av dig till den lokala ombudsmannen i  din krets eller till medlemsrådgivningen på medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se eller 08-507 488 00.

Gå med du också!

Bli medlem