Arbetsmiljö

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Det innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs, och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Arbetsterapeuters arbetsmiljö påverkas av den ökade efterfrågan på arbetsterapeutisk kompetens och bristen på arbetsterapeuter –  det behöver utbildas fler arbetsterapeuter för täcka dagens och morgondagens ökade rekryteringsbehov. Förbundet arbetar aktivt för fler utbildningsplatser. 

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit tydlig ställning. Vi säger nej till ohälsosamma arbetsplatser – och ja till ett hållbart arbetsliv. Därför har förbundet tagit fram ställningstagandet Ett hållbart arbetsliv, för att bland annat inspirera, vägleda och underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågor för våra medlemmar. 

Workshop i arbetsmiljö

Som ett steg i arbetet mot en bättre arbetsmiljö erbjuder vi workshopen Ett hållbart arbetsliv, som förtroendevalda i din krets kan hålla och bjuda in till. Workshopen innehåller en kortare föreläsning om grunderna i arbetsmiljöarbete och diskussion kring hur ni vill arbeta med dessa frågor i kretsen. Ju fler vi är som har kunskap, desto närmare ett hållbart arbetsliv kommer vi. Om du är intresserad av workshopen, kontakta din arbetsmiljöstrateg, ditt skyddsombud eller kretsordförande för mer information.

Skyddsombud och arbetsmiljöstrateg

Skyddsombudet har en central roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och har enligt arbetsmiljölagen en rad befogenheter. Läs mer om skyddsombudsrollen och hur du gör om du vill ta det uppdraget. 

För att stärka det lokala arbetsmiljöarbetet har förbundet dessutom arbetsmiljöstrateger i kretsarna. De arbetar bland annat med att samordna kretsens skyddsombud, uppmuntrar till medlemsengagemang i arbetsmiljöfrågor och fungerar som länk mellan kretsen och förbundskansliet i arbetsmiljöfrågor. Läs mer om uppdraget på Min sida

För dig som är skyddsombud eller arbetsmiljöstrateg finns stöd och material på Min sida

Kartläggning av medlemmarnas arbetsmiljö

2018 genomförde vi en omfattande arbetsmiljöundersökning tillsammans med Lunds universitet. Läs rapporten Sveriges arbetsterapeuters arbetsmiljö, aktivitetsbalans och subjektiva hälsa (pdf)

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren och personalen ska gemensamt och löpande arbeta aktivt för att involvera alla anställda i frågor om trivsel och hälsa på arbetsplatsen. Detta arbete kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet innefattar den fysiska, den digitala och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetstagarnas representant i arbetsmiljöarbetet är skyddsombudet.

Gå med du också!

Bli medlem