Modul 3: Professionskursen

Sista delen av utbildningen är en obligatorisk professionskurs som ges på halvfart i Sveriges Arbetsterapeuters regi. Professionskursen syftar till att integrera kunskaper och färdigheter från introduktionskursen och magister- eller masterutbildningen samt att fördjupa kompetensen inom valt specialistområde.

Professionskursen (modul 3) omfattar 10 veckor heltidsstudier (motsvarande 15 högskolepoäng) och syftar till att deltagaren genom fördjupad analys och syntetisering ska öka sin kompetens inom valt specialistområde.

Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. Kursen har sin pedagogiska grund i ett arbetssätt som kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka kunskap och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt.

Klicka på bilden nedan för att se hur professionskursen förhåller sig till utbildningens övriga delar (jpg). 

Förkunskapskrav och behörighet

 • Att alla kurser i specialistutbildningens introduktionskurs (modul 1) och magisterexamen (modul 2) i den individuella utbildningsplanen, är examinerade och godkända.
 • Minst fem års arbetsterapeutisk yrkeserfarenhet (om minst halvtid) under de senaste tio åren, varav minst två år inom det område som specialiseringen avser.

Kursinnehåll

 • Etik
 • Evidens
 • Förbättringskunskap
 • Individuell studieplan
 • Konsultation och handledning
 • Presentationsteknik
 • Projektledning
 • Professionella lärande nätverk
 • Utvärdering och uppföljning

Mål och förväntat studieresultat

Examination

Professionskursens mål examineras av specialistrådet genom individuella skriftliga uppgifter, muntlig presentation och seminarium.

Ansökan och urval vid antagning

Här hittar du information om ansökan och urval vid antagning