Skyddsombud

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det är ett uttalat krav att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagare och arbetstagarrepresentanter. Som skyddsombud är du arbetstagarnas representant i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen har skyddsombudet exempelvis rätt att:

  • Få utbildning i arbetsmiljöfrågor av din arbetsgivare
  • Ta del av handlingar som är relevanta för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet
  • Delta vid planering av förändringar som är av betydelse för arbetsmiljön, exempelvis vid ändring av lokaler, arbetsmetoder eller arbetsorganisation
  • Ta den tid i anspråk som behövs för att kunna utföra löpande arbetsmiljöarbete inom skyddsområdet

Logga in för stöd och material

För dig som är skyddsombud finns stöd och material på Min sida.

Vill du bli skyddsombud?

Läs gärna Saco-förbundens gemensamma skrift Vara skyddsombud, där du kan läsa mer om vad uppdraget innebär.

Anmäl dig som skyddsombud

Du utses som skyddsombud av den lokala fackliga organisationen på arbetsplatsen, men det är formellt kretsen som ska göra anmälan till arbetsgivaren och till förbundets kansliet. Kontakta din krets för mer information och för att få hjälp att fylla i en anmälningsblankett om fackligt uppdrag. Det är viktigt att det i anmälan framgår vilket som är ditt skyddsområde – det vill säga det område på arbetsstället där du kommer verka som skyddsombud (exempelvis ett geografiskt avgränsat område, ett kollektivavtalsområde, eller en specifik yrkesgrupp).

Gå med du också!

Bli medlem