Arbetsmiljö

Vi bryr oss om hur du har det på jobbet – därför är arbetsmiljöfrågan en av förbundets mest prioriterade områden. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för hälsa, trygghet och trivsel i arbetet.

Akademiker är den grupp där den psykiska ohälsan har ökat snabbast de senaste åren. Det visar en rapport från Saco. Arbetsterapeuters arbetsmiljö påverkas också av den ökade efterfrågan på arbetsterapeutisk kompetens och bristen på arbetsterapeuter. För att säkra den framtida kompetensförsörjningen behöver arbetsgivarna erbjuda attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Men det behöver också utbildas fler arbetsterapeuter för täcka dagens och morgondagens ökade rekryteringsbehov. Förbundet arbetar aktivt för fler utbildningsplatser. 

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit tydlig ställning. Vi säger nej till ohälsosamma arbetsplatser – och ja till ett hållbart arbetsliv. Därför har förbundet tagit fram ställningstagandet Ett hållbart arbetsliv, för att bland annat inspirera, vägleda och underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågor för våra medlemmar. I våra centrala kollektivavtalsförhandlingar lägger vi också fokus på ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö.

Kartläggning av medlemmarnas arbetsmiljö

För att nå vår vision om ett hållbart arbetsliv behöver vi först veta var vi står i dag – hur våra medlemmar har det på sina arbetsplatser. Därför genomförde vi under 2018 en omfattande arbetsmiljöundersökning tillsammans med Lunds universitet. Läs rapporten Sveriges arbetsterapeuters arbetsmiljö, aktivitetsbalans och subjektiva hälsa

Workshop i arbetsmiljö

Som ett steg i arbetet mot en bättre arbetsmiljö erbjuder vi workshopen Ett hållbart arbetsliv, som förtroendevalda i din krets kan hålla och bjuda in till. Workshopen innehåller en kortare föreläsning om grunderna i arbetsmiljöarbete och diskussion kring hur ni vill arbeta med dessa frågor i kretsen. Ju fler vi är som har kunskap, desto närmare ett hållbart arbetsliv kommer vi. Om du är intresserad av workshopen, kontakta din arbetsmiljöstrateg, ditt skyddsombud eller kretsordförande för mer information.

Arbetsmiljöstrateg i varje krets

Som ett led i förbundets arbete har det också inrättats en ny roll i varje krets – arbetsmiljöstrategen. Arbetsmiljöstrategerna arbetar bland annat med att samordna kretsens skyddsombud, uppmuntrar till medlemsengagemang i arbetsmiljöfrågor och fungerar som länk mellan kretsen och förbundskansliet i arbetsmiljöfrågor.

Gå med du också!

Bli medlem