Det här är Trygghetsöverenskommelsen

Trygghetsöverenskommelsen har kallats den största reformen av anställningstryggheten sedan 1970-talet. Trygghetsöverenskommelsen omfattar både förändringar i lagstiftning och i kollektivavtal och gäller hela arbetsmarknaden med anpassning för olika sektorer. Här förklarar vi i korthet vad Trygghetsöverenskommelsen innebär för dig. Reformen börjar gälla från den 1 oktober 2022.

Omställningsstöd

Ett nytt omställningsstöd införs som ger en möjlighet att studera mitt i karriären. Det består av ett statligt studiestöd som ger högst 21 300 kronor i månaden för heltidsstudier samt en utfyllnadsdel om man arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal som ger upp till 80 procent av lönen. Det finns även möjlighet att ta kompletterande studielån. Du kan få stöd upp till 44 veckors heltidsstudier som kan tas ut i följd eller spridas ut över ett arbetsliv. Vissa kollektivavtal kan dessutom ge rätt till längre tid med ersättning. Du kan studera vid högskola, yrkeshögskola eller via privat aktör. Det viktigaste är att utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden, utifrån arbetsmarknadens behov av kompetens. Det innebär att du normalt inte kan få omställningsstudiestöd för utbildningar som leder till yrken där det är stor konkurrens. Du kan inte heller få omställningsstudiestöd för utbildningar som din arbetsgivare borde tillhandahålla för att du ska klara dina ordinarie arbetsuppgifter.

Läs mer här:
Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet (CSN)
Omställningsstudiestöd – Omställningsfonden (omstallningsfonden.se)

Förändringar i lagstiftning

Saklig grund blir sakliga skäl

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en medarbetare krävs saklig grund. Begreppet saklig grund ändras nu till sakliga skäl. Det innebär bland annat att det ska bli tydligare och mer förutsägbart att se vad som krävs för en uppsägning av personliga skäl. Tidigare har arbetsgivaren behövt göra en bedömning om det finns en risk att arbetsgivaren även fortsättningsvis kommer att bryta mot sina förpliktelser. Det kravet tas bort. Nu tittar man i stället på de faktiska omständigheterna. Skyldigheten att omplacera en arbetstagare begränsas nu också till att omfatta endast en omplacering.

Anställningen består inte vid tvist

Vid en tvist om en uppsägnings giltighet har arbetsgivaren hittills varit skyldig att låta anställningen bestå till dess att tvisten är avgjord. Den skyldigheten försvinner och arbetstagaren har bara rätt till lön under uppsägningstiden. Samtidigt införs en ny regel som möjliggör ersättning från a-kassan medan tvisten pågår. Nivån på de allmänna skadestånden vid ogiltiga uppsägningar och avskedanden ska också höjas. Regelverket är konstruerat på så sätt att det helt enkelt ska bli dyrare för arbetsgivare som gör fel och billigare för arbetsgivare som gör rätt.

Ändrade turordning i LAS

Fram till nu så har rätten till att undanta två arbetstagare från turordning vid uppsägning av arbetsbrist omfattat arbetsgivare med färre än 10 anställda. Nu ändras det till att alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, får rätt att undanta tre arbetstagare från turordningen. Dock är det så att även om lagen ger en arbetsgivare rätt att undanta tre anställda så kan det finnas regleringar som säger annat i kollektivavtalen. Inom region och kommun har inte arbetsgivaren rätt att göra något undantag alls. Inom statlig sektor har arbetsgivare med fler än 50 anställda rätt att undanta två personer. Inom privat sektor hos arbetsgivare som anslutit sig till huvudavtalet finns möjlighet att göra fler undantag än tre arbetstagare.

Allmän visstid blir särskild visstid

En ny anställningsform har införts i LAS, särskild visstid som ersätter den tidigare anställningsformen allmän visstid. Skillnaden är att en allmän visstidsanställning övergick till en tillsvidareanställning efter 24 månader medan en särskild visstidsanställning nu kommer att övergå till en tillsvidareanställning redan efter 12 månader.

Andra förändringar är att heltid blir norm, en särskild turordning vid så kallad hyvling samt en ny regel i uthyrningslagen införs.

Kontakta förbundets förhandlare om du har frågor

Läs mer om Trygghetsöverenskommelsen hos PTK