Webbutik

Här kan du köpa instrument och böcker och beställa och ladda ner olika typer av informationsmaterial.

Som medlem betalar du alltid halva priset på alla publikationer. Dags att bli medlem? 

Resultat (58)

Månadens bok

Hälsa och aktivitet i vardagen - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Pris:
380 kr (student: 304 kr, ej medlem: 760 kr)

Denna boks innehåll speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis. Boken är "Månadens bok" i september 2019 med 20% rabatt på ordinarie medlemspris, det vill säga 304 kr inkl. moms och porto (gäller enbart medlemmar och kan inte kombineras med andra rabatter).

Läs mer

ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris:
455 kr (student: 364 kr, ej medlem: 910 kr)

ADL-Taxonomin® är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter. Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå.

Läs mer

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris:
395 kr (student: 316 kr, ej medlem: 790 kr)

ATMS-S är ett standardiserat självskattningsinstrument som identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter. Instrumentets användare är arbetsterapeuter och målgruppen är vuxna med problem med tidshantering och organisationsförmåga.

Läs mer

Arbetsterapeuten – en resurs vid kris- och katastrofsituationer (2015)

Pris:
Gratis

En skrift om hur arbetsterapeuter kan möjliggöra delaktighet i de meningsfulla vardagliga aktiviteter som påverkas i en kris- och katastrofsituation.

Läs mer

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (2018)

Pris:
Gratis

En broschyr med information om arbetsterapeutyrket, arbetsterapeututbildningen, Sveriges Arbetsterapeuter och vad arbetsterapeuter kan bidra med inom företagshälsovården – förebyggande hälsoinsatser, tidiga insatser, rehabiliterande insatser.

Läs mer

Arbetsterapeutiska insatser – en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning (2012)

Pris:
Gratis

Arbetsterapeutiska insatser är en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning.

Läs mer

Arbetsterapi i primärvården (2014)

Pris:
Gratis

En broschyr framtagen för att tydliggöra vad arbetsterapi har för funktion i den första linjens vård.

Läs mer

Arbetsterapi och välfärdsteknik (2016)

Pris:
Gratis

Med hjälp av en arbetsterapeut kan tekniken matchas mot varje individ, så att personen kan fortsätta utföra de vardagsaktiviteter som den vill göra. Arbetsterapeuten har kunskapen som gör att välfärdsteknik underlättar en meningsfull vardag trots funktionsnedsättning.

Läs mer

Att finna nya vägar och Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet

Pris:
275 kr (student: 220 kr, ej medlem: 550 kr)

"Att finna nya vägar och Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet - hälsoutbildningsprogram och instrument för personer med åldersförändringar i gula fläcken" är främst utvecklat för att bedrivas i primärvård eller i kommun, av arbetsterapeut i samverkan med Syncentral/synenhet. Andra professioner som arbetar med patientgruppen kan även använda programmet.

Läs mer

Att hantera fatigue (2016)

Pris:
Gratis

Det här materialet är utformat så att du som arbetsterapeut ska kunna hålla en sex-veckors kurs för att lära andra att hantera fatigue i sin vardag.

Läs mer

AusTOMs för arbetsterapi, svensk version 1.0

Pris:
330 kr (student: 264 kr, ej medlem: 660 kr)

AusTOMs är ett instrument för utvärdering av arbetsterapi. AusTOMs utgår ifrån WHO’s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och bygger på dess komponenter kroppsfunktion, kroppsstuktur, aktivitet och delaktighet.

Läs mer