Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
395 kr
Studentmedlem:
316 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
790 kr
Fler publikationer inom

Detta självskattningsinstrument identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter.

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S) är ett standardiserat instrument som identifierar personens egna upplevelser av sina problem kring tidshantering och organisationsförmåga. För att kunna skapa förutsättningar för förändring är personens egen motivation och delaktighet i insatserna avgörande. ATMS-S ingår i Ha koll-paketet (LGO-S).

Instrumentet har använts sedan 2016 i Sverige och du kan läsa mer om 

Aug. 2021: Errata i bilaga C

Orginalförfattaren Suzanne White har gjort en ändring i bilaga C och komponenten Uppleva en känsla av tilltro till egen förmåga/egeneffektivitet. Uppdaterad bilaga C finns nu att ladda ner med lösenordet som återfinns i manualen på s. 30.

Denna ändring innebär att:

  • ny bilaga A tillsammans med subskalorna finns framtaget.
  • extramaterialet som tidigare fanns med en kombination av bilaga A och C är borttaget.

Avsedda användare

Arbetsterapeuter är avsedda användare av instrumentet. ATMS-S, liksom det sammankopplade interventionsprogrammet Ha koll (LGO-S), har en stark förankring i arbetsterapi - i antagandet att aktivitetsförmågan är beroende av tidsplanering och organisationsförmåga för att personer ska kunna hantera sin tid och få den aktivitetsbalans i vardagen som man själv önskar.

Målgrupper och områden

ATMS har i USA främst används med personer med allvarlig psykisk ohälsa och missbruksrelaterade sjukdomar. I Sverige har ATMS-S testats kliniskt med goda resultat på personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ryggmärgsbråck, cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning samt personer som får stöd via psykiatri.

Innehåll och tillämpning

ATMS-S är ett standardiserat självskattningsinstrument som identifierar personens egna upplevelser av sina problem kring tidshantering och organisationsförmåga. För att kunna skapa förutsättningar för förändring är personens egen motivation och delaktighet i insatserna avgörande. Instrumentet kan administreras fristående på individnivå men kan även användas på gruppnivå före och efter intervention med Ha koll-programmet (LGO-S).

Självskattningsformuläret består av 27 påståenden med aktiviteter inom tidshantering och organisationsförmåga och fyra svarsalternativ för hur ofta personen utför aktiviteterna; ”aldrig”, ”ibland”, ”oftast” och ”alltid”. Formuläret fylls i av personen på egen hand, vilket tar ungefär 10 minuter. Personens svar poängsätts av arbetsterapeuten utifrån en särskild mall. Ju högre poäng personen får desto bättre förmåga har hen gällande tidshantering och organisationsförmåga. Instrumentet innehåller även ett sammanställningsformulär som arbetsterapeuten använder för att återkoppla resultatet före och efter intervention. Dessutom finns ett särskilt fördjupat formulär för detaljerad analys över problemområden.

Validitet och reliabilitet

Det amerikanska originalet, ATMS, är utvärderat med data från vuxna utan funktionsnedsättning i USA med goda resultat för både innehållsvaliditet och reliabilitet (White, 2007; White, Riley & Flom, 2013).

Under de senaste åren har även forskningsbaserad validering av svenska ATMS-S genomförts med en Rasch-analys. Resultatet visar att ATMS-S har acceptabel validitet (Janeslätt, Lidström-Holmqvist, White, & Holmefur, 2018). I en pågående studie testas även test-retest-reliabiliteten i ATMS-S med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Preliminära resultat indikerar god stabilitet över tid (i manus). En randomiserad kontrollerad (RCT) studie pågår och studieprotokollet där man kan läsa ingående om interventionen Ha koll finns publicerad. I RCT-studien används bland annat den reviderade versionen av ATMS som har 27 påståenden (Holmefur et al., 2021).

Formulär/bilagor

ATMS formulär (bilaga A-C) finns tillgängliga här som utskrivbara och ifyllbara pdf-filer, med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 30). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

ICF-mappning 

De 27 påståendena i ATMS-S har mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga i manualen). Ändringar i och tillägg till ICF har skett under årens lopp och ICF täcker också sedan 2017 alla åldrar. Förbundet har i december 2019 granskat tidigare genomförd mappning av instrumentet.

Beskrivningstexten för en ICF-kod anges inte i förbundets mappning. Följaktligen har eventuella förändringar av beskrivningstext inte noterats i denna granskning. Ingen benämning/kodtext för ICF-kategorier som mappats till instrumentet har ändrats. Inte heller har någon/några av de nya koderna inkluderats. Bedömningen vid granskningen vara att relationerna mellan de nya koderna i ICF och instrumentet inte var uppenbart. En senare uppdatering av mappningen kan ge annat utfall. 

Vid granskningen identifierades dock några mindre felaktigheter:
- ”b1521 Reglering av emotioner” ska vara "b1521 Reglering av emotion"
- ”b1641 Organisation och planering” ska vara "b1641 Organisering och planering".
- Observera också att avsnittet "d" heter "Aktiviteter och Delaktighet".

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning: "White, S. M. (2019). Aktivitet i tid med struktur – sjä̈lvskattningsinstrument för tidshantering och organisationsfö̈rmåga (ATMS-S), (G. Janeslätt, övers., version 2.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet Assessment for Time Management Skills (ATMS) publicerat 2014)."

Författare

Originalförfattare (2014): Suzanne White. Översättning och bearbetning till svenska (version 2.0/2019): Gunnel Janeslätt

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
40
Utgivningsår:
2019
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-64-7