Etiska rådet

Det etiska rådet stödjer Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, håller sig informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulerar till aktiv debatt.

Kontakta rådet för vägledning

Om du som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter upplever att du ställs inför ett etiskt dilemma som du vill ha stöd i är du välkommen att kontakta etiska rådet.

Till rådet kan du vända dig:

  • för att söka vägledning i etiska dilemman som rör arbetsterapeutisk verksamhet.
  • om du behöver idéer eller stöd till utbildning eller diskussion i etiska frågor.  
  • om du har förslag på nya exempel till den etiska kodens exempelsamling.

Det är inte rådets uppgift att utdela erinran eller å styrelsens vägar utreda eventuell uteslutning ur förbundet. Om du som hälso- och sjukvårdspersonal vill klaga på eller göra en anmälan om fel (till exempel oetiskt handlande)  finns flera andra vägar att gå. Du finner mer information om hur en sådan klagan kan gå till Inspektionen för vård och omsorgs webbplats.

Skriv till etiska råd

Rådets ledamöter

Maria Ranner
Ordförande

Ann-Charlotte Kassberg
Ledamot

Anneli Nyman
Ledamot

Britta Kvist Sjödin
Ledamot

Gunilla Rehn
Ledamot

Boel Eklund
Ledamot

Jessica Nihlén Fahlquist
Etiker