Professionsstrategiska rådet

Uppdraget i professionsstrategiska rådet är brett och inrymmer såväl forsknings-, utbildnings- som kvalitetsfrågor till nytta för professionen.

Det professionsstrategiska rådets uppdrag är att utgöra ett effektivt stöd för förbundets organisation, centralt och lokalt för medlemmar, förtroendemän och tjänstemän när det gäller att visa värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor.

Förbundsstyrelsen utser högst åtta ledamöter. Därutöver ingår förbundsordförande och vice ordförande i rådet. Förbundsordföranden leder dess arbete. Rådet ska vara sammansatt av personer med olika erfarenheter gällande arbetsterapeuters yrkesutövning, utbildning och forskning. 

Uppdraget innebär att rådet strategiskt ska:

  • bereda frågor på uppdrag av förbundsstyrelsen. 
  • identifiera och analysera angelägna områden som påverkar synen på arbetsterapi och arbetsterapeuter.
  • bevaka och bidra inom professionens område utifrån den egna kompetensen. 
  • föreslå inriktning i professionsstrategiska frågor.
  • på begäran föreslå inriktning vid programläggning av förbundets aktiviteter, exempelvis Kvalitetsombudskonferens. 

Professionsstrategiska rådet kan till sig adjungera experter i olika specialfrågor om behov finns. Uppdraget är ett centralt förtroendeuppdrag som omfattas av förtroendemannalagen.