Ha koll (LGO-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
1000 kr
Studentmedlem:
800 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
2000 kr
Fler publikationer inom

Ha koll (LGO-S) är ett arbetsterapeutiskt interventionsprogram som riktar sig till vuxna personer med bristande tidshantering och organisationsförmåga.

Ha koll-manualen

Avsedda användare

Interventionsprogrammet Ha koll har en stark förankring i arbetsterapi, i antagandet att aktivitetsförmågan är beroende av tidsplanering och organisationsförmåga för att personen ska kunna hantera sin tid och få den aktivitetsbalans i vardagen som hen själv önskar. Interventionen genomförs i grupp och det förordas att det är minst en leg. arbetsterapeut som är gruppledare.

Målgrupp/verksamhetsområden

Ha koll är framtaget av arbetsterapeuten Suzanne White i USA och används där främst för personer med allvarlig psykisk ohälsa och missbruksrelaterade sjukdomar. I Sverige har interventionsprogrammet använts kliniskt sedan 2015, med goda resultat, på personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ryggmärgsbråck, cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning samt personer som får stöd via psykiatri.

På Arbetsterapiforum 2021 presenterade leg. arbetsterapeut Charlotta Qvarfort i sin specialistföreläsning Tidshantering påverkar utförandet av vardagliga aktiviteter hur hon har använt både Ha koll och ReDO® som intervention med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ​primärvården i Region Uppsala. En nypublicerad artikel presenterar resultat med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa som genomgått Ha koll-intervention och med uppföljning efter ett år (Wingren et al., 2021)

Tillämpning

Interventionsprogrammet omfattar 15 gruppträffar som utgår från manualen och tillhörande bildspel, arbetsblad och egenuppgifter (se nedanstående dokument som laddas ned eller skrivs ut med lösenord som finns i inköpt manual). De tio första träffarna har fokus på tidshantering och de kommande fem träffarna fokuserar på organisationsförmåga. Träffarna varvas med teori, exempel och praktiska övningar såväl enskilt som i grupp. Att använda kalender, hantera känslor och använda olika ”lyckas eller lära”-strategier (trial-and-error) är återkommande inslag i programmet.

Till varje gruppträff behövs en lokal med dator, projektor, whiteboard/blädderblock, manualen, bildspel, anteckningsblock samt pennor. Deltagarna ska till samtliga träffar ta med sig sin kalender och pärm/mapp till de olika arbetsbladen och egenuppgifterna. Till några träffar behövs även annat material, vilket framgår i manualen. Till träff 14 behövs ett kök för det praktiska momentet. Till träffarna 1, 10 och 15 används även självskattningsinstrumentet Aktivitet i tid med struktur – självskattning av  tidshantering och organisationsförmåga (ATMS-S).

Tillhörande material att ladda ner/skriva ut

Tillhörande material finns även att ladda ner/skriva ut inför gruppträffarna. Gå till materialet och ange lösenordet som finns i manualen på omslagets insida (och även inne i manualen).

Självskattning före och efter intervention med ATMS-S

Ha koll har en stark koppling till självskattningsinstrumentet ATMS-S, som identifierar personens egna upplevelser av sina problem kring tidshantering och organisationsförmåga. Självskattningsformuläret består av 27 påståenden med aktiviteter inom tidshantering och organisationsförmåga och fyra svarsalternativ för hur ofta personen utför aktiviteterna; ”aldrig”, ”ibland”, ”oftast” och ”alltid”. Självskattning med ATMS-S ingår i gruppträff 1 (före intervention) och i gruppträffarna 10 samt 15 (efter intervention). För detta ändamål finns ett särskilt sammanställningsformulär för att kunna diskutera med personen kring hens förändringar.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning: "White, S. M. (2019). Ha Koll –  gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S), (G. Janeslätt, M. Donlau & K. Lidström Holmqvist, svensk översättning, version 2.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet Let’s Get Organized (LGO) publicerat 2014)."

Författare

Suzanne White, MA, OTR/L, Clinical Associate Professor at SUNY Downstate Medical Center’s Occupational Therapy Program i USA (upphovsperson, originalet från 2014), Översättning och bearbetning till svensk version 2.0/2019: leg. arbetsterapeuterna Gunnel Janeslätt (med. dr), Marie Donlau (magister) och Kajsa Lidström Holmqvist (med.dr).

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 140 samt tillgång till bildspel, filmer, arbetsblad, egenuppgifter plus instrumentet ATMS-S.
Utgivningsår: 2019
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-63-0