ADL-Taxonomin® – en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
480 kr
Studentmedlem:
384 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
960 kr
Fler publikationer inom

Detta bedömningsinstrument ger en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

ADL-Taxonomin® är ett av de mest använda arbetsterapeutiska bedömningsinstrumenten i Sverige. En första version av instrumentet gavs ut redan 1991 och det har därefter utvecklats under årens lopp. Instrumentet finns i en generiskt användbar originalversion men även med anpassningar till barn, personer med synnedsättning samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

Nyheter i denna manual jämfört med tidigare

I denna manual (version 4.0/2016 och med en andra upplaga 2017), har litteraturen uppdaterats med aktuell forskning och en mappning av instrumentets aktiviteter och delaktiviteter till ICF har gjorts. Dessutom har en språklig och layoutmässig uppdatering gjorts. Det helt nya i denna manual är en anpassning riktad till personer med psykiska funktionsnedsättningar, något som efterfrågats under många år. Sedan tidigare finns även anpassning av instrumentet till barn samt personer med synnedsättning.

Teoretisk grund

Teoretiska definitioner av begrepp som aktivitetsförmåga och aktiviteter i dagliga livet (ADL) samt principer för uppbyggnad av en taxonomi ligger till grund för ADL-Taxonomin®.

Avsedda användare

Avsedda användare av ADL-Taxonomin®  är leg. arbetsterapeuter.

Målgrupper och områden

ADL-Taxonomin® är användbart i olika miljöer med alla personer som har nedsatt aktivitetsförmåga. Instrumentet används inom många olika verksamhetsområden, exempelvis äldreomsorg, Försäkringskassan, barn- och ungdomshabilitering, rehabilitering efter covid-19 samt för personer med olika funktionsnedsättningar. Det finns i ett original samt anpassningar till barn, personer med synnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Innehåll och tillämpning

Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå. ADL-Taxonomin®  i originalversionen omfattar nedanstående tolv aktiviteter (med tillhörande delaktiviteter), som kan anses vara generella för de flesta och som utgör en bas för det dagliga livet:

 • Äta och Dricka (3 delaktiviteter)
 • Förflyttning (6 delaktiviteter)
 • Toalettbesök (4 delaktiviteter)
 • På-och avklädning (5 delaktiviteter)
 • Personlig hygien (3 delaktiviteter)
 • Övrig kroppsvård (5 delaktiviteter)
 • Kommunikation (5 delaktiviteter)
 • Resor (5 delaktiviteter)
 • Matlagning (3 delaktiviteter)
 • Inköp av dagligvaror (3 delaktiviteter)
 • Städning (2 delaktiviteter)
 • Tvätt (3 delaktiviteter)

Arbetsterapeuten väljer att dokumentera detta i ett cirkeldiagram eller på ett bedömningsformulär, beroende av hur bedömningen ska användas. Arbetsterapeuten kan också använda bedömningsformuläret vid den direkta observationen eller intervjun och sedan fylla i cirkeldiagrammet vid behov. Instrumentet kan även användas för självskattning.

Validitet och reliabilitet

Genom att experter, yrkesverksamma arbetsterapeuter och användare involverats i instrumentets utvecklingsprocess, har den teoretiska och innehållsmässiga validiteten kunnat stärkas. Genom kontakt med enskilda arbetsterapeuter i skilda sammanhang  har instrumentet även förankras i det arbetsterapeutiska språkbruket och definierade begrepp. Reliabiliteten har prövats i enskilda studier med goda resultat.

Formulär/bilagor

ADL-Taxonomin:s formulär (bilagorna A-D) finns tillgängliga här som utskrivbara och ifyllbara pdf-filer, med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 39). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

ICF-mappning och revidering 2021

ADL-Taxonomin®:s  aktiviteter och delaktiviteter har mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilagor i manualen). Ändringar i och tillägg till ICF har skett under årens lopp och ICF täcker sedan 2017 alla åldrar. Förbundet har senast i januari 2021 granskat tidigare genomförda mappningar och reviderade mappningar (bilaga E) publiceras inom kort.

Referens till manualen

"Törnquist, K. & Sonn, U. (2017). ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter"

Upphovsrättsskyddat material

ADL-Taxonomin® är upphovsrättsligt skyddat material. Detta innebär att ändringar i instrumentet samt otillåten kopiering eller spridning ej får ske. Instrumentets cirkeldiagram och bedömningsformulär får dock kopieras och användas för personligt bruk  i din verksamhet.

ADL-Taxonomin® är fr.o.m. 2017 varumärkesskyddat hos PRV både vad gäller namnet och cirkeldiagrammet. För upphovsrättsliga frågor vänligen kontakta Tina Sandulf, tina.sandulf@arbetsterapeuterna.se.

Författarna betonar även att det är viktigt att ADL-Taxonomin® används på ett korrekt sätt särskilt, bland annat med patientsäkerheten i åtanke. Tänk därför på att:
 • definitionerna av aktiviteterna och delaktiviteterna inte får ändras,
 • ingen poängsättning görs med instrumentet, men
 • däremot får egna bedömningsalternativ läggas till utifrån verksamhetens behov.

ADL-Taxonomin® digitalt

Om du har frågor kring it-stödet eller särskilda överenskommelser med oss om att lägga in instrumentet i egna verksamhetsstöd är du välkommen att kontakta Malin Curlo på malin.curlo@arbetsterapeuterna.se.

Översättningar med tillstånd

Författare

Kristina Törnquist och Ulla Sonn, Medförfattare SYN: Barbro Lutteman; BARN: Bo Zetterlund; PSYKIATRI: Kajsa Lidström Holmqvist

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
68 
Utgivningsår:
2017
Version: 4.0
ISBN: 978-91-87837-39-5