Engagera dig fackligt

Vill du göra skillnad på din arbetsplats? Som facklig företrädare får du ökad insyn i vad som händer på arbetsplatsen och ett brett nätverk. Du får insyn i organisationen och du kan påverka i olika förändringsprocesser.

Som förtroendevald har du dina arbetskamraters förtroende att företräda dem. Din uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen och företräda dem genom om att delta i samverkansorgan, att bevaka organisationsförändringar eller att genomföra överläggningar i samband med lönerevisioner. Du är en naturlig och viktig samtalspartner för din arbetsgivare.

Lokala ombud och skyddsombud

Medlemmarna i Sveriges Arbetsterapeuter kan välja företrädare till många olika roller. Av den lokala fackliga organisationen på arbetsplatsen väljs lokala ombud och skyddsombud. Lokalt fackligt arbete handlar ofta om kommunikation med medlemmarna i olika fackliga frågor – att hålla medlemmarna kontinuerligt informerade om frågor som kan komma att beröra dem och att försöka svara på frågor från medlemmarna. Det kan också innebära förhandlingar och samverkan på arbetsplatsen. Det kan gälla löner, anställningsvillkor, medbestämmande, arbetsmiljö och organisationsförändringar.

Som lokalt ombud vid en arbetsplats bör du ha kontakt med kretsens lokala ombudsman (LOM) för att få inbjudningar till utbildningar, nätverksträffar och andra sammankomster. Ha också gärna kontakt med din LOM för att bolla svåra frågor. Du hittar kontaktuppgifter till kretsen här.

Lokala ombudsmän (LOM)

Kretsarna runt om i landet utser lokala ombudsmän (LOM) för landsting/region respektive kommuner inom varje krets geografiska område. LOM:arna ansvarar för genomförandet av kretsens förhandlingar och löneöversyner i kommuner och regioner, samt för att hålla kretsstyrelsen och berörda medlemmar informerade i dessa frågor. 

Privat sektor

För att bli starka måste vi jobba tillsammans. Som förtroendevald hos arbetsgivare på privat sektor ingår du ofta i samarbeten som Sveriges Arbetsterapeuter har med andra förbund. Det kan innebära att man har gemensamma medlemsmöten och att lokala fackliga företrädare representerar medlemmar från flera förbund.

Om det finns en lokal förening på din arbetsplats så ta kontakt med den. Behöver du hjälp och stöd för att komma vidare? Kontakta medlemsrådgivningen så pratar vi om förhållandena på ditt kollektivavtalsområde.

Våra viktigaste kollektivavtalsområden på privat sektor hittar du på Min sida.

Statlig sektor

På statliga myndigheter runt om i landet samlas akademiker i Saco-föreningar där vi arbetar tillsammans i lokala frågor som exempelvis samverkan och löneprocesser. Vi har också gemensamma centrala och lokala kollektivavtal.

För mer information om att vara förtroendevald på statlig sektor, se Saco-S webbplats

Utbildning

Våra fackliga företrädare utbildas kontinuerligt för att de på bästa sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Utbildningarna genomförs både på lokal och central nivå i förbundet beroende på målgruppens behov. Här kan du se vilka utbildningar vi erbjuder inom fackligt arbete

Du får hjälp från förbundets kansli

Behöver du råd och stöd finns förbundets centrala ombudsmän där. De är experter på arbetsrättsliga frågor och arbetslivsfrågor. Tveka inte att ringa medlemsrådgivningen på 08-507 488 00 eller mejla på medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se.

Intresserad av att bli förtroendevald?

Kontakta din krets eller vårt kansli. Om din krets har angiven kontaktperson som hanterar anmälan av facklig förtroendeman så kontaktar du den personen. I annat fall sköts registrering av fackliga förtroendemän av kretsordföranden.

Fler sätt att engagera dig

Sveriges Arbetsterapeuter har 24 lokala kretsar, vars uppdrag är att samla medlemmarna kring professionsfrågor, driva opinionsbildning på lokal nivå, arbeta med lönebildning och att bistå enskilda medlemmar när de behöver fackligt stöd.

Varje krets har en kretsstyrelse som utöver lokala ombudsmän också består av kretsordförande, ledamöter, kassör, sekreterare. Till kretsarna finns också en professionsstrateg och arbetsmiljöstrateg knuten.

Vill du veta mer om uppdragen och kanske ta något av dem? Läs mer under Lokalt.

Gå med du också!

Bli medlem