Ha koll (LGO-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
1150 kr
Studentmedlem:
920 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
2300 kr
Fler publikationer inom

Ha koll (LGO-S) är ett arbetsterapeutiskt interventionsprogram som riktar sig till vuxna personer med bristande tidshantering och organisationsförmåga.

Ny version 3.0/2023 och ATMS-S ingår

Interventionsprogrammet Ha koll har en stark förankring i arbetsterapi, i antagandet att aktivitetsförmågan är beroende av tidsplanering och organisationsförmåga för att personen ska kunna hantera sin tid och få den aktivitetsbalans i vardagen som hen själv önskar. Interventionen genomförs i grupp och det förordas att det är minst en leg. arbetsterapeut som är gruppledare. Läs mer om nyheterna i manualen och tillhörande material som uppdaterats 2023. 

Målgrupp/verksamhetsområden

Interventionsprogrammet Ha koll är framtaget av arbetsterapeuten Suzanne White i USA och används där främst för personer med allvarlig psykisk ohälsa och missbruksrelaterade sjukdomar. I Sverige har interventionsprogrammet använts kliniskt sedan 2016, med goda resultat, på personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), ryggmärgsbråck, cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning samt personer som får stöd via psykiatri.  

Ha koll:s del 1 om tidshantering finns även utvärderat i en studie (Holmefur et al., 2019) där resultaten visar på deltagarnas förbättringar både gällande tidshantering och förmågan till organisation och planering mätt med ATMS-S. En kvalitativ studie visar Ha koll-interventionen på goda resultat och i en grupp med personer med NPF eller psykisk ohälsa. Deltagarna beskrev förbättrad sin tidshanterings- och organisationsförmåga men också  allmänt bättre rutiner i dagliga livet. De fick mer gjort, kände mindre stress och ökad tilltro till sin egen förmåga (Lidström-Holmqvist et al., 2021). En annan artikel presenterar goda resultat med personer med NPF eller psykisk ohälsa som genomgått Ha koll-intervention och med uppföljning efter ett år (Wingren et al., 2021). En randomiserad kontrollerad studie pågår och studieprotokollet där man kan läsa ingående om interventionen finns publicerad (Holmefur et al., 2021).  

Det är oerhört värdefullt att få andras perspektiv och tips

Läs artikeln med Frida Sten på ångest- och depressionsmottagningen, Capio Stockholm, som använt Ha koll under många år. 

Tillämpning

Interventionsprogrammet omfattar 15 gruppträffar som utgår från manualen och tillhörande bildspel, arbetsblad och egenuppgifter. Gruppstorleken kan variera mellan 5-12 personer. Antalet beror bland annat på individernas möjlighet att delge varandra och ”orka” vara i grupp. Inom öppenvården behöver man ibland bjuda in några extra personer på grund av sena avhopp. 

De tio första obligatoriska träffarna har fokus på tidshantering och de kommande fem valbara träffarna fokuserar på organisationsförmåga. Träffarna varvas med teori, exempel och praktiska övningar såväl enskilt som i grupp. Att använda kalender, balansera känslor och använda olika ”lyckas eller lära”-strategier (trial-and-error) är återkommande inslag i programmet. Deltagarna arbetar aktivt med olika verktyg för tidshantering exempelvis att göra-lista, aktivitetsdagbok, tidsåtgång, dygnsrytm och energinivåer. På samma sätt arbetar de aktivt med olika verktyg för organisationsförmåga såsom hur göra-lista, rutiner, "Var sak har sin plats" och inköpslista med budgetkoll.

Till varje gruppträff behövs en lokal med dator, projektor och  whiteboard/blädderblock samt manualen för gruppledarens instruktioner, bildspel, åhörarkopior, arbetsblad, egenuppgifter, anteckningsblock samt pennor. Deltagarna ska till samtliga träffar ta med sig sin kalender och pärm till de olika arbetsbladen och egenuppgifterna. Till några träffar behövs även annat material, vilket framgår i manualen. Till träff 13-14 behövs ett kök för praktiska övningar. Till träffarna 1, 10 och 15 används även självskattningsinstrumentet Aktivitet i tid med struktur – självskattning av  tidshantering och organisationsförmåga (ATMS-S) som ingår vid köp av Ha koll.

Med denna arbetsterapeutiska intervention får personen möjlighet att bli mer medveten om sina egna inre och yttre omständigheter som påverkar tidshantering och organisationsförmåga i vardagen, lära sig och öva på verktyg och strategier gällande de båda förmågorna samt ta kommando över sina dagliga aktiviteter.

Charlotta Qvarfort , leg. arbetsterapeut , tid. Primärvård Region Uppsala

Tillhörande material 

Tillhörande material (bildspel, åhörarkopior, arbetsblad, egenuppgifter och extramaterial) finns även att ladda ner/skriva ut inför gruppträffarna.

Självskattning före och efter intervention 

Ha koll har en stark koppling till självskattningsinstrumentet ATMS-S, som identifierar personens egna upplevelser av sina problem kring tidshantering och organisationsförmåga. Självskattningsformuläret består av 27 påståenden med aktiviteter inom tidshantering och organisationsförmåga och fyra svarsalternativ för hur ofta personen utför aktiviteterna; ”aldrig”, ”ibland”, ”oftast” och ”alltid”. Självskattning med ATMS-S ingår i gruppträff 1 (före intervention) och i gruppträffarna 10 samt 15 (efter intervention). För detta ändamål finns ett särskilt sammanställningsformulär för att kunna diskutera med personen kring hens förändringar.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning (APA-7): "White, S. M. (2023). Ha Koll –  gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S), (G. Janeslätt, M. Holmefur, M. Lagström & K. Lidström Holmqvist, svensk översättning, version 3.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (Original: Let’s Get Organized (LGO) publicerat 2014 och kontinuerliga uppdateringar av författaren)."

Författare

Suzanne White, MA, OTR/L, Clinical Associate Professor at SUNY Downstate Medical Center’s Occupational Therapy Program i USA (upphovsperson, originalet från 2014), Översättning och bearbetning till svensk version 3.0/2023: leg. arbetsterapeuterna Gunnel Janeslätt, Marie Holmefur, Malin Lagström och Kajsa Lidström Holmqvist

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 152 samt tillgång till bildspel, åhörarkopior, filmer, arbetsblad, egenuppgifter och instrumentet ATMS-S (3.0/2022).
Utgivningsår: 2023
Version: 3.0
ISBN: 978-91-87837-92-0 
Artikel: 3209