Dialog om arbetsförmåga (DOA)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
630 kr
Studentmedlem:
506 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1260 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Materialet om 52 sidor innefattar en manual, två fallbeskrivningar, formulär och en mappning av instrumentets frågor till ICF.
Fler publikationer inom

Dialog om arbetsförmåga (DOA) är ett självskattningsinstrument som är ett stöd för person och bedömare (vanligen leg. arbetsterapeut) i utredning av arbetsförmåga och arbetslivsinriktade insatser.

Månadens bok i februari 2020

Du får 20 % rabatt på DOA-paketet vid beställning den 1-29 februari 2020. Erbjudandet gäller enbart medlemmar och med kampanjkod ”FEB20" som anges i varukorgen (Kan ej kombineras med andra rabatter). Rabatten dras först på fakturan.

En "lättläst"-anpassning av instrumentet ingår som ett kompletterande tryck till originalet.

 

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO).

Avsedda användare

Leg. arbetsterapeuter är de främsta användarna av instrumentet. Numera är instrumentet även tillgängligt för andra professioner inom arbetslivsinriktade verksamheter. Förutsättningen är att man skaffar sig tillräcklig kännedom om MOHO, eftersom den ger stöd till fördjupade följdfrågor i dialogen efter genomförd skattning. Om en arbetsterapeut finns att tillgå inom verksamheten bör dennes kompetens tas tillvara i frågor som relaterar sig till den teoretiska grunden.

Persongrupp/verksamhetsområde

Personer i arbetsför ålder.

Insamlingsmetod

Självskattning, dialog och observation.

DOA består av självskattning av 34 variabler inom följande fem frågeområden:

  • Självkännedom, intressen och värderingar.
  • Roller och vanor.
  • Fysisk förmåga.
  • Organisations- och problemlösningsförmåga.
  • Förmåga till samspel och kommunikation.

Instrumentet fokuserar på delaktighet genom personens egen skattning av sin arbetsförmåga samt dialog med bedömaren om resultatet av skattningen. En likertskala med skalstegen 1-5 ligger till grund för skattningen. Vid upprepad skattning kan förändringar av personens arbetsförmåga avläsas i relation till tidigare skattning och dialog. Vidare kan instrumentet användas både på individ- och gruppnivå.

Validitet och reliabilitet

Studier om instrumentet visar på god validitet och reliabilitet.

Instrumentet finns även översatt till engelska och har då titeln Dialogue about Working Ability (DWA).

Utgivningsår

2017

ISBN

978-91-87837-30-2