ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
455 kr
Studentmedlem:
364 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
910 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
68 inklusive formulär och mappning till ICF
Fler publikationer inom

ADL-Taxonomin® är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter. Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå.

Teoretisk grund

Teoretiska definitioner av begrepp som anges i manualen.

Avsedda användare

Leg. arbetsterapeuter

Klientmålgrupp/områden

Instrumentet är användbart i olika miljöer med alla personer som har nedsatt aktivitetsförmåga.

Insamlingsmetod

Observation, intervju eller självskattning.

Originalet av ADL-Taxonomin® omfattar följande tolv aktiviteter som kan anses vara generella för de flesta och utgör en bas för det dagliga livet:

 • Äta och Dricka (3 delaktiviteter)
 • Förflyttning (6 delaktiviteter)
 • Toalettbesök (4 delaktiviteter)
 • På-och avklädning (5 delaktiviteter)
 • Personlig hygien (3 delaktiviteter)
 • Övrig kroppsvård (5 delaktiviteter)
 • Kommunikation (5 delaktiviteter)
 • Resor (5 delaktiviteter)
 • Matlagning (3 delaktiviteter)
 • Inköp av dagligvaror (3 delaktiviteter)
 • Städning (2 delaktiviteter)
 • Tvätt (3 delaktiviteter)

Arbetsterapeuten väljer att dokumentera detta i ett cirkeldiagram eller på ett bedömningsformulär, beroende av hur bedömningen ska användas. Arbetsterapeuten kan också använda bedömningsformuläret vid den direkta observationen eller intervjun och sedan fylla i cirkeldiagrammet vid behov. Instrumentet kan även användas för självskattning.

Utveckling och nyheter i denna manual

I denna manual, version 4.0/2016, av ADL-Taxonomin®, har från tidigare versioner, litteraturen uppdaterats med aktuell forskning och en mappning av instrumentets aktiviteter och delaktiviter till ICF har gjorts. Dessutom har en språklig och layoutmässig uppdatering gjorts. Det helt nya i denna manual är en anpassning riktad till personer med psykiska funktionsnedsättningar, något som efterfrågats under många år. Sedan tidigare finns även anpassning av instrumentet till barn samt personer med synnedsättning.

Beskrivning av instrumentets utveckling:

 • Expertpanel.
 • Prövning av intresserade yrkesverksamma arbetsterapeuter.
 • Version 1.0 (1991).
 • Synpunkter från användare samlade till en konferens.
 • Version 2.0 (1993).
 • Prövning av komplexitetsordning.
 • Version 3.0 (1999).
 • Utveckling av ADL-Taxonomin till personer med synnedsättning, barn, samt personer
  med psykisk funktionsnedsättning).
 • Mappning av ADL-Taxonomierna till ICF.
 • Utveckling av it-stöd för ADL-Taxonomin (2009 och 2016).
 • Litteraturgenomgång av ADL-Taxonomins användning i forskning.
 • Version 4.0 (2016).
 • Validitet och reliabilitet

Genom att experter, yrkesverksamma arbetsterapeuter och användare involverats i instrumentets utvecklingsprocess, har den teoretiska och innehållsmässiga validiteten (content validity) eller giltigheten kunnat stärkas. Genom kontakt med enskilda arbetsterapeuter i skilda sammanhang under utvecklingsperioden har ADL-Taxonomin® kunnat förankras i det arbetsterapeutiska språkbruket och definierade begrepp (face validity). Dessa kontakter har varit mycket betydelsefulla för att säkerställa och förankra ADL-Taxonomin® i arbetsterapeuternas yrkesutövning.

Reliabiliteten har prövats i enskilda studier. Mellanbedömarreliabilitet (inter-rater reliability) avseende två oberoende bedömare som var för sig bedömde 20 personer visade en procentuell överensstämmelse mellan 94 till 100 %. Vidare har mellanbedömarreliabiliteten prövats på videoinspelat material med arbetsterapeutstudenter respektive yrkesverksamma arbetsterapeuter. Slutsatsen var att yrkesverksamma hade högre procentuell överensstämmelse än studentgruppens bedömning, men totalt uppnåddes en överensstämmelse över 85 %.

Formulären för utskrift (med lösenordsskydd)
Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 39 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-fil av respektive bedömnings- och cirkelformulär (ORIGINAL, BARN, SYN, PSYKIATRI) längst upp till höger på denna sida.

ADL-Taxonomin® som it-stöd

Om du har frågor kring it-stödet eller särskilda överenskommelser med oss om att lägga in instrumentet i egna verksamhetsstöd (till exempel Procapita) är du välkommen att kontakta Malin Curlo på malin.curlo@arbetsterapeuterna.se.

Tänk på

Författarna betonar att det är viktigt att instrumentet används på ett korrekt sätt särskilt, bland annat med patientsäkerheten i åtanke. Tänk därför på att:

 • definitionerna av aktiviteterna och delaktiviteterna i ADL-Taxonomin® inte får ändras,
 • ingen poängsättning görs med instrumentet, men
 • däremot får egna bedömningsalternativ läggas till utifrån verksamhetens behov.

Det är även viktigt att komma ihåg att ADL-Taxonomin®, som andra produkter i förlaget, är upphovsrättsligt skyddat material. Detta innebär att ändringar i instrumentet samt otillåten kopiering eller spridning ej får ske. Instrumentets cirkeldiagram och bedömningsformulär får dock kopieras för personligt bruk i din verksamhet. ADL-Taxonomin® är fr.o.m. 2017 varumärkesskyddat hos PRV både vad gäller namnet och cirkeldiagrammet. För upphovsrättsliga frågor vänligen kontakta Tina Sandulf, tina.sandulf@arbetsterapeuterna.se.

Referens till manualen

"Törnquist, K. & Sonn, U. (2017). ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter"

Översättningar

Utgivningsår

2017

ISBN

978-91-87837-39-5