Miljöns betydelse för delaktighet i aktivitet – bedömning och rekommendation för särskilda boendeformer (REIS-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
490 kr
Studentmedlem:
392 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
980 kr
Fler publikationer inom
Omslag REIS

Detta bedömningsinstrument fokuserar på hur miljön i särskilda boenden för vuxna personer påverkar de boendes möjligheter till delaktighet i aktivitet.

REIS-S är ett av få instrument i Sverige som enbart utgår från ett miljöperspektiv och som är utvecklat inom arbetsterapi. Instrumentet ger arbetsterapeuten möjlighet att undersöka och beskriva hur miljön stödjer eller hindrar aktivitet och delaktighet. Det möjliggör även för arbetsterapeuten att identifiera vilka åtgärder som skulle kunna vara möjliga att vidta för att stödja de boendes aktivitet och delaktighet. Bedömningen ger underlag för rekommendationer som arbetsterapeuten kan ha stor nytta av i sin roll som handledare och/eller konsult i olika boenden för personer med funktionsnedsättningar.

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO).

Avsedda användare

Främst leg. arbetsterapeuter.

Målgrupp och områden

Instrumentet kan användas inom särskilda boendeformer för exempelvis äldre personer, för personer med missbruksproblematik eller psykisk funktionsnedsättning. Vidare kan instrumentet användas för personer som är på väg att flytta in i ett särskilt boende och därmed ange boendets potential i relation till personens behov och önskemål. Om en verksamhet ska genomgå extern eller intern utvärdering kan instrumentet även ge stöd i det förberedelsearbetet.

Datainsamlingen består av tre delar:

  • Observation.
  • Intervju med boende.
  • Intervju med personal.

Instrumentet består av 20 bedömningskomponenter som delats in i fyra kategorier:

  • Utrymme.
  • Föremål.
  • Sociala grupper.
  • Aktivitetsform.

Materialet som samlas in sammanfattas med hjälp av en fyrgradig skattningsskala.

REIS-S belyser miljöns påverkan på de boendes aktivet på ett sätt som väl överensstämmer med ICF, WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. En bilaga till instrumentet är en mappning av instrumentets komponenter till ICF-begreppen.

Validitet och reliabilitet

Användbarheten av den svenska översättningen REIS-S har presenterats i artikel i SJOT (Svensson et al., 2017).

Formulären för utskrift

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 79 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-fil av instrumentets formulär, bilagorna A-B. Se pdf-fil längst upp till höger på denna sida och observera att du här själv får välja vilket format/bilaga du vill skriva ut.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Fisher, G., Forsyth, K., Harrison, M., Angarola, R., Kayhan, E., Noga, P.L, Johnson, C., & Irvine, L. (2015). Miljöns betydelse för delaktighet (REIS-S), (A. Kjellberg & I. Kåhlin, övers. och bearb., version 1.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (The Residential Environment Impact Scale (REIS)), version 4.0 (2014)."

Översättning och bearbetning av det amerikanska originalet The Residential Environment Impact Scale (REIS). Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar ursprungsmaterialet.

 

Omslag REIS

Författare

Ursprungsförfattare (version 4.0/2014): G. Fisher, K. Forsyth, M. Harrison, R. Angarola, E. Kayhan, P.L. Noga, C. Johnson & L. Irvine., Svensk översättning och bearbetning (version 1.0/2015): Anette Kjellberg och Ida Kåhlin.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 92
 
Utgivningsår:
 2015, andra trycket 2017
Version: 1.0
ISBN: 978-91-87837-33-3