ADL-Taxonomin® – en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
455 kr
Studentmedlem:
364 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
910 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
68 inklusive formulär och mappning till ICF
Fler publikationer inom

Detta bedömningsinstrument ger en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

ADL-Taxonomin® är ett av de äldsta och mest använda arbetsterapeutiska bedömningsinstrumenten i Sverige. En första version av instrumentet gavs ut redan 1991 och det har därefter utvecklats under årens lopp. 

Teoretisk grund

Teoretiska definitioner av begrepp som aktivitetsförmåga och aktiviteter i dagliga livet (ADL) samt principer för uppbyggnad av en taxonomi. 

Avsedda användare

Avsedda användare av ADL-Taxonomin®  är leg. arbetsterapeuter.

Målgrupper och områden

ADL-Taxonomin® är användbart i olika miljöer med alla personer som har nedsatt aktivitetsförmåga. Instrumentet finns i ett original samt anpassningar till barn, personer med synnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Innehåll och tillämpning

Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå. Originalet av ADL-Taxonomin® omfattar nedanstående tolv aktiviteter (med tillhörande delaktiviteter), som kan anses vara generella för de flesta och som utgör en bas för det dagliga livet:

 • Äta och Dricka (3 delaktiviteter)
 • Förflyttning (6 delaktiviteter)
 • Toalettbesök (4 delaktiviteter)
 • På-och avklädning (5 delaktiviteter)
 • Personlig hygien (3 delaktiviteter)
 • Övrig kroppsvård (5 delaktiviteter)
 • Kommunikation (5 delaktiviteter)
 • Resor (5 delaktiviteter)
 • Matlagning (3 delaktiviteter)
 • Inköp av dagligvaror (3 delaktiviteter)
 • Städning (2 delaktiviteter)
 • Tvätt (3 delaktiviteter)

Arbetsterapeuten väljer att dokumentera detta i ett cirkeldiagram eller på ett bedömningsformulär, beroende av hur bedömningen ska användas. Arbetsterapeuten kan också använda bedömningsformuläret vid den direkta observationen eller intervjun och sedan fylla i cirkeldiagrammet vid behov. Instrumentet kan även användas för självskattning.

Nyheter i denna version

I denna manual, version 4.0/2016 (och med en andra upplaga 2017), har litteraturen uppdaterats med aktuell forskning och en mappning av instrumentets aktiviteter och delaktiviteter till ICF har gjorts. Dessutom har en språklig och layoutmässig uppdatering gjorts. Det helt nya i denna manual är en anpassning riktad till personer med psykiska funktionsnedsättningar, något som efterfrågats under många år. Sedan tidigare finns även anpassning av instrumentet till barn samt personer med synnedsättning.

Validitet och reliabilitet

Genom att experter, yrkesverksamma arbetsterapeuter och användare involverats i instrumentets utvecklingsprocess, har den teoretiska och innehållsmässiga validiteten (content validity) eller giltigheten kunnat stärkas. Genom kontakt med enskilda arbetsterapeuter i skilda sammanhang under utvecklingsperioden har ADL-Taxonomin® kunnat förankras i det arbetsterapeutiska språkbruket och definierade begrepp (face validity). Dessa kontakter har varit mycket betydelsefulla för att säkerställa och förankra instrumentet i arbetsterapeuternas yrkesutövning.

Reliabiliteten har prövats i enskilda studier. Mellanbedömarreliabilitet (inter-rater reliability) avseende två oberoende bedömare som var för sig bedömde 20 personer visade en procentuell överensstämmelse mellan 94 till 100 %. Vidare har mellanbedömarreliabiliteten prövats på videoinspelat material med arbetsterapeutstudenter respektive yrkesverksamma arbetsterapeuter. Slutsatsen var att yrkesverksamma hade högre procentuell överensstämmelse än studentgruppens bedömning, men totalt uppnåddes en överensstämmelse över 85 %.

Instrumentets formulär

Med hjälp av lösenord som finns på sidan 39 i den inköpta manualen (2016 eller 2017) kan du skriva ut en pdf-fil av respektive formulär (ORIGINAL, BARN, SYN, PSYKIATRI) längst upp under "Dokument". Formulären är lösenordsskyddade främst av upphovsrättsliga skäl men även för att de ska användas på tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

Vänligen observera att de ifyllbara formulären enbart fungerar i webbläsaren Explorer eller Adobe Acrobat Reader (kostnadsfritt pdf-hanteringsprogram). Webbläsarna Edge och Google Crome fungerar ej helt tillfredsställande för de ifyllbara filerna.

ADL-Taxonomin® som it-stöd

Om du har frågor kring it-stödet eller särskilda överenskommelser med oss om att lägga in instrumentet i egna verksamhetsstöd (till exempel Procapita) är du välkommen att kontakta Malin Curlo på malin.curlo@arbetsterapeuterna.se.

Upphovsrättsskyddat material

Författarna betonar att det är viktigt att ADL-Taxonomin® används på ett korrekt sätt särskilt, bland annat med patientsäkerheten i åtanke. Tänk därför på att:

 • definitionerna av aktiviteterna och delaktiviteterna inte får ändras,
 • ingen poängsättning görs med instrumentet, men
 • däremot får egna bedömningsalternativ läggas till utifrån verksamhetens behov.

Det är även viktigt att komma ihåg att ADL-Taxonomin®, som andra produkter i förlaget, är upphovsrättsligt skyddat material. Detta innebär att ändringar i instrumentet samt otillåten kopiering eller spridning ej får ske. Instrumentets cirkeldiagram och bedömningsformulär får dock kopieras för personligt bruk i din verksamhet. ADL-Taxonomin® är fr.o.m. 2017 varumärkesskyddat hos PRV både vad gäller namnet och cirkeldiagrammet. För upphovsrättsliga frågor vänligen kontakta Tina Sandulf, tina.sandulf@arbetsterapeuterna.se.

Mappning till ICF och errata

ADL-Taxonomin®:s  aktiviteter och delaktiviteter har mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga i manualen). Ändringar i och tillägg till ICF har skett under årens lopp och ICF täcker sedan 2017 alla åldrar. Förbundet har i 2019 granskat tidigare genomförda mappningar.

Originalet

 • Benämningen för "d6200 Att handla" har ändrats till "d6200 Att göra inköp".
 • ”d4751 Att köra motorfordon” är fel angivet - den rätta benämningen är "d4751 Att köra motoriserade fordon".
 • ”d6400 Att tvätta och torka textilier och kläder” är fel angivet - den rätta benämningen är "d6400 Att tvätta och torka kläder".

Barn

 • Benämningen för "d4702 Att använda offentligt motoriserade transportmedel" har ändrats till "d4702 Att använda offentligt motoriserat transportmedel".
 • Benämningen för "d6200 Att handla" har ändrats till "d6200 Att göra inköp".
 • "d5602 Att dricka ur nappflaska" har utgått.
 • ”d3600 Att använda kommunikationsteknik” är fel angivet - den rätta benämningen är ”d3600 Att använda telekommunikationsutrustning”.
 • ”d4701 Att använda privat motoriserade transportmedel” är också fel angivet - den rätta benämningen är "d4701 Att använda privat motoriserat transportmedel".

Personer med synnedsättning

 • Benämningen "d6200 Att handla" har ändrats till "d6200 Att göra inköp".
 • Benämningen "d4702 Att använda offentligt transportmedel"har ändrats till "d4702 Att använda offentligt motoriserat transportmedel".
 • ”d3608 Att använda telekommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker, andra specificerade” är fel angivet - den rätta benämningen är "d3608 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker, andra specificerade".
 • ”d6400 Att tvätta och torka textilier och kläder” är också fel angivet - den rätta benämningen är "d6400 Att tvätta och torka kläder".

Personer med psykisk funktionsnedsättning

 • Benämningen för "d6200 Att handla" har ändrats till "d6200 Att göra inköp".
 • Benämningen "d4702 Att använda offentligt transportmedel"har ändrats till "d4702 Att använda offentligt motoriserat transportmedel".
 • ”b1641 Organisation och planering” är fel angivet - den rätta benämningen är "b1641 Organisering och planering".
 • ”d230 Att genomföra en daglig rutin” är fel angivet - den rätta benämningen är "d230 Att genomföra daglig rutin".
 • ”d2401 Att hantera stress och andra psykologiska krav” är fel angivet - den rätta benämningen är "d2401 Att hantera stress".
 • ”d4751 Att köra motorfordon” är fel angivet - den rätta benämningen är "d4751 Att köra motoriserade fordon”.
 • ”d5404 Att välja lämpliga kläder” är fel angivet - den rätta benämningen är "d5404 Att välja lämplig klädsel".
 • ”d6400 Att tvätta och torka textilier och kläder” är fel angivet - den rätta benämningen är "d6400 Att tvätta och torka kläder".
 • ”d740 Formella kontakter” är fel angivet - den rätta benämningen är "d740 Formella relationer".

Beskrivningstexten för en ICF-kod anges inte i förbundets mappning. Följaktligen har eventuella förändringar av beskrivningstext inte noterats i den uppföljande granskningen. Bedömningen vid granskningen vara att relationerna mellan de nya koderna i ICF och instrumentet inte var uppenbart. En senare uppdatering av mappningen kan ge annat utfall. 

Referens till manualen

"Törnquist, K. & Sonn, U. (2017). ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter"

Översättningar

Utgivningsår

2017

ISBN

978-91-87837-39-5