Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter - självskattning för personer med åldersförändringar i gula fläcken

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
0 kr
Studentmedlem:
0 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
0 kr
Fler publikationer inom

Detta bedömningsinstrument användas för personer med synnedsättning för att fånga upp tidiga tecken på aktivitetsförändringar hos äldre personer med åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration).

Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter är ett självskattningsinstrument som syftar till att fånga upp tidiga tecken på aktivitetsförändringar hos äldre personer med åldersförändringar i gula fläcken. Det kan användas separat eller som utvärdering av intervention, till exempel med det hälsofrämjande programmet Finna nya vägar (instrumentet ingår vid köp av hela detta paket).

Teoretisk grund

 

Avsedda användare

Instrumentet är främst utvecklat för att användas i samverkan med arbetsterapeut eller av arbetsterapeut i primärvård/närhälsa eller på syncentral/synenhet.

Målgrupp och användningsområden 

Instrumentets målgrupp är, precis som för programmet, äldre personer med åldersförändringar som upplever osäkerhet i dagliga aktiviteter och som har eget boende.

Innehåll och tillämpning

Instrumentet bygger på personens självskattning av säkerhet/osäkerhet i dagliga aktiviteter. Personen besvarar frågan ”Hur säker känner du dig på att ... ?” med 30 dagliga aktiviteter på en fyrgradig skala (säker – någorlunda säker – osäker – mycket osäker).

Aktiviteterna/frågorna utgår från följande sju aktivitetsområden i självskattningsformuläret:

  • Mat och dryck
  • Klädvård och personlig vård
  • Kommunikation
  • Städning
  • Förflyttning
  • Matinköp
  • Ekonomi

Personens självskattning ligger till grund för de mål och interventioner som växer fram i en dialog mellan person och arbetsterapeut. Instrumentet kan separat eller inför och efter intervention. Olika bedömningstillfällen kan illustreras med en aktivitetsprofil i instrumentets sammanställningsformulär.

Validitet och reliabilitet​

Instrumentet har visat sig ha god validitet och reliabilitet.

Denna manual beskriver instrumentets teoretiska grund, utveckling och forskning, självskattningsproceduren, analys av resultaten samt innehåller en fallbeskrivning. Vidare ingår instrumentets formulär samt en mappning av instrumentets aktiviteter till ICF.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 
32 
Utgivningsår:
 2021
Version: 3.0
ISBN: 978-91-87837-46-3