Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktioner (WCPA-SE)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
1090 kr
Studentmedlem:
872 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
2180 kr
Fler publikationer inom

Detta kartläggningsinstrument används i form av ett test för att bedöma personens exekutiva funktioner.

WCPA-SE är ett kartläggningsinstrument som används i form ett test för att bedöma personens exekutiva funktioner. Det är en svensk översättning av det amerikanska originalet Weekly Calendar Planning Activity (WCPA) med Joan Toglia som upphovsrättsinnehavare. WCPA-SE används självständigt men även inför och efter intervention med Ha koll (LGO-S). Den första svenska manualen, version 1.0, gavs ut 2017 och har sedan dess använts flitigt av landets arbetsterapeuter. Detta är en uppdaterad svenska manual (version 1.1/2021) - ett arbete som skett i samråd med upphovsrättsinnehavaren.

Nyheter jämfört med tidigare version (2017)

 • Nya referenser och bearbetade texter genomgående i manualen, bland annat utifrån frågor och synpunkter från kursdeltagare och användare sedan 2017.
 • Kapitel 5 med fallbeskrivningarna har utvecklats med exempel på hur dokumentation i journal kan se ut (ingen fast mall).
 • Kapitel 7 om forskningen har utvecklats med ny normdata gällande kortversionen (med 10 aktiviteter/ärenden).
 • Bilagorna/formulären har nu tydligare hänvisning till sidor i manualen.
 • Bilagorna B och C för barn och ungdomar har ändrats med ett antal aktiviteter anpassade till svensk kontext.
 • Bilaga G innehåller nya konverteringstabeller för kortversionen.
 • En ny bilaga J har tillkommit med frågor och svar kring tillämpningen och med flera nya exempel (dessa låg tidigare mer utspritt i manualen).

Avsedda användare

WCPA-SE är framtaget för att användas av leg. arbetsterapeuter som bedömare.

Målgrupper och områden

WCPA-SE är lämpligt att använda med barn från 12 år och vuxna som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner. Instrumentet används nu även i rehabilitering efter covid-19. 

Innehåll och tillämpning

Manualen beskriver instrumentets/testets administrerings- och bedömningsprocess, tolkning och analys av resultat samt genomförd och pågående forskning. Den innehåller även flera fallbeskrivningar och övningsexempel, konverteringstabeller (normdata) samt instrumentets alla bilagor och formulär.

Själva testet inbegriper att personen ska följa och organisera en lista med 17–18 aktiviteter (möten/ärenden) som ska skrivas in i en veckokalender, samtidigt som personen ska hålla ordning på regler, undvika ”krockar” i kalendern, ha koll på tidsåtgången och hantera distraktioner. Det finns olika nivåer och svårighetsgrader av testet. Testet tar ungefär 20-40 minuter att administrera, beroende på vilken nivå som väljs till personen. Det finns även en "kortversion" av instrumentet med 10 aktiviteter som tar ungefär 10-15 minuter att administrera. 

Instrumentet ger information om korrektheten, effektiviteten och tidsåtgången i testutförandet, vilken typ av fel som görs, vilka strategier som används samt personens förmåga till egenkontroll, självgranskning och självrättelse av fel. Det finns även en kortversion av testet med tio aktiviteter.

Fördelar med WCPA-SE är att det:

 • har ett brett kliniskt tillämpningsområde,
 • har olika anpassningar för olika målgrupper och åldrar,
 • är lätt att ta med och kan användas på samma sätt i alla miljöer,
 • ger en objektiv poängsättning,
 • har alternativa formulär för uppföljande bedömning,
 • kan användas för planering och utvärdering av intervention, och
 • finns normdata att jämföra med.

WCPA-SE inkluderar även valmöjligheten till en dynamisk bedömning med "test-teach-retest"-format, som är framtaget för att undersöka hur mottaglig personen är för vägledande träning och förändringar utifrån vägledningen.

Validitet och reliabilitet

WCPA i originalspråk har validitets- och reliabilitetstestats under årens lopp med goda resultat (se exempelvis Weiner et al., 2012) och Toglia & Berg, 2013). Svenska WCPA-SE har även genomgått en test-retest gällande reliabiliteten (Holmqvist, Holmefur,  & Arvidsson, 2020)

Bilagor (formulär) i pdf-filer för utskrift

Med hjälp av ett lösenord som finns på omslagets insida i den inköpta manualen, kan du ladda ner och skriva ut en pdf-filer av instrumentets olika bilagor (formulär). När det gäller bilaga A-C är det viktigt att du först väljer aktuell aktivitetslista resp. bedömningsformulär. Tänk även på att det är lämpligt att skriva ut enkelsidigt av de flesta formulären.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning: "Toglia, J. (2021).  Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktioner (WCPA-SE), (K. Lidström Holmqvist, G. Janeslätt &  M. Donlau, övers. och bearb., version 1.1). Sveriges Arbetsterapeuter. (Original: Weekly Calendar Planning Activity (WCPA) (AOTA Press, 2015)."