Min Mening - bedömning av kompetens och värderingar genom självskattning (OSA-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
350 kr
Studentmedlem:
280 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
700 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Manualen innefattar 72 sidor plus instrumentets formulär. Mappning till ICF ingår. Formulären får kopieras för personligt bruk i din verksamhet.
Fler publikationer inom

Min Mening (OSA-S) är ett personcentrerat självskattningsinstrument som ger personen möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning om sin aktivitetsförmåga och miljöns inflytande på de dagliga aktiviteterna.

Instrumentet är under revidering och ny version planeras bli klar hösten 2019.

Personens känsla av kompetens (problem och styrkor) inför utförandet av dagliga aktiviteter tydliggörs, liksom värderingar av olika aktiviteter. Genom självskattning och samtal med arbetsterapeuten påbörjas en process som gör det möjligt för personen att få större kontroll över sin situation och behandlingsmålen.

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO) och klientcentrerat förhållningssätt - Client-Centered Practice.

Avsedda användare

Leg. arbetsterapeuter.

Klientmålgrupp/område

Instrumentet riktar sig till vuxna som av olika skäl har svårigheter med sitt aktivitetsutförande.

Insamlingsmetod

Självskattning.

Självskattningsformuläret innefattar 21 påståenden om dagliga aktiviteter, där personen först skattar utifrån en fyrgradig skala hur hen klarar att utföra varje aktivitet (Kompetensskalan). Därefter skattar personen utifrån samma påståenden, utifrån en fyrgradig skala, hur viktigt varje aktivitetsområde är (Värderingsskalan).

Det finns även ett särskilt Miljöskattningsformulär som kan användas för att parallellt diskutera personens aktivitetsutförande i relationen till hans/hennes miljö. Arbetsterapeuten rekommenderas att beakta miljöns inverkan oavsett detta formuläret för miljöskattning används eller ej.

Slutligen gör personen en prioritering som kan översättas till behandlingsmål i Behandlingsmålsformuläret. Antingen kan personen göra prioriteringen på egen hand och sedan diskutera med arbetsterapeuten, eller så kan arbetsterapeuten hjälpa till med prioriteringen. För detta ändamål finns ett Behandlingsplansformulär.

När behandlingen ska avslutas eller när arbetsterapeuten önskar göra en uppföljning på en person, finns ett Uppföljningsformulär. Härigenom jämförs skattningarna från den initiala och uppföljande skattningen och förändringarna framgår.

Därutöver innehåller instrumentet även ett Nyckelformulär som kan användas för att få fram numeriska resultat av skattningar för att exempelvis jämföra klienter med varandra, påvisa en klients utveckling och undersöka en grupp av klienter.

Validitet och reliabilitet

Instrumentet har visat sig ha god intern validitet och att det förmår att särskilja olikheter mellan personer i fråga om aktivitetskompetens och värderingar. Det har även visats sig att instrumentet kan användas på ett reliabelt sätt av majoriteten av människor oberoende av diagnos, funktionsnivå och behandlingskontext.

Errata gällande Nyckelformulären (i sep. 2016)

I texterna som handlar om Nyckelformulären (s. 40-43), i exemplen (s. 45-47) och i själva Nyckelformulärens Kompetensnyckel och Värderingsnyckel (s. 55-56)  har originalets "standard error" översatts felaktigt till "standardavvikelse" och "error" har översatts med "avvikelse". Korrekta översättningar är "standardfel" resp. "fel". Vi beklagar denna felöversättning!

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Baron, K., Kielhofner, G., Iyenger, A., Goldhammer, V. & Wolenski, J. (2012). Min Mening - bedömning av kompetens och värderingar genom självskattning  (OSA-S), (E-M. Sjöberg, övers. och bearb., version 2.2). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Occupational Self Assessment (OSA), version 2.2/2006)."

Översättning och bearbetning av det amerikanska originalet The Occupational Self Assessment (OSA), version 2.2 (2006). Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar ursprungsmaterialet.

Utgivningsår

2012

Författare

Originalförfattare (version 2.2/2006): K. Baron, G. Kielhofner, A. Iyenger, V. Goldhammer och J. Wolenski. , Översättning och bearbetning till svenska (2.2/2012): Eva Marie Sjöberg, leg. psykoterapeut och specialistarbetsterapeut.