Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
795 kr
Studentmedlem:
636 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1590 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
106 sidor inklusive instrumentets formulär och mappning till ICF
Fler publikationer inom

Detta självskattningsinstrument ger barn möjlighet att uttrycka sin uppfattning om delaktighet i dagliga aktiviteter utifrån barnets kompetens i utförandet och aktivitetens betydelse för hen.

Barns mening om aktiviteter (COSA-S) är ett personcentrerat, kunskapsbaserat och aktivitetsfokuserat självskattningsinstrument. Det kan användas i alla olika typer av verksamheter där arbetsterapeuter möter barn som har begränsningar gällande delaktighet i aktivitet. Den information som samlas in kan vidare användas för att planera och genomföra insatser i förhållande till barns aktiviteter i hemmet, i skolan och på fritiden. 

Teoretisk grund

COSA-S har Model of Human Occupation (MOHO) och det personcentrerade förhållningssättet som teoretisk grund. FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s rättigheter för personer med funktionsnedsättning är också viktiga grundstenar.

Avsedda användare

Avsedda användare är främst leg. arbetsterapeuter. Även andra professioner som i sitt yrkesutövande har behov av att förstå barnets egen uppfattning om sin kompetens i olika aktiviteter och hur betydelsefulla dessa är barnet, kan använda instrumentet. Kunskap i MOHO är dock nödvändigt för att kunna använda instrumentet.

Målgrupper och områden

COSA-S riktar sig till barn och ungdomar i åldern 7-17 år och med olika funktionsnedsättningar.

Innehåll och tillämpning

COSA-S innehåller 25 påståenden om barns aktiviteter, där barnet dels skattar hur hen klarar att genomföra aktiviteterna (Kompetensskalan), dels skattar hur viktiga aktiviteterna är (Betydelseskalan). Utifrån barnets behov, ålder och mognad erbjuder instrumentet tre olika format för självskattningen: med symboler, utan symboler samt en kortsorteringsversion. Ytterligare anpassningar av instrumentet kan göras.

Manualen beskriver instrumentets teoretiska grund, forskning och utveckling, innehåll, användningsområden, anpassningsmöjligheter, genomförandeprocessen, tolkning av svaren, interventionsplanering samt sammanställning av resultatet. Vidare innehåller manualen instrumentets olika formulär, en mappning av påståendena till ICF och tre praktiska exempel utifrån barn med olika funktionsnedsättningar och anpassade till svensk kontext.

Validitet och reliabilitet

Den internationella forskningen på instrumentets originalversion visar på evidens för god validitet för att mäta kompetens och betydelse av barns uppfattning om sina vardagliga aktiviteter.

Detta är den första version av instrumentets som översatts, bearbetats och kulturanpassats till svenska förhållanden. Som ett led i att tvärkulturellt validera den svenska versionen har COSA-S testats av arbetsterapeuter verksamma inom barnhabilitering och barn och ungdomspsykiatri i olika delar av Sverige, totalt 12 stycken. Arbetsterapeuterna har tillsammans med barn/ungdomar provat instrumentets påståenden och förklaringar för att testa om den svenska översättningen var lätt att förstå av barn/ungdomar. Arbetsterapeuterna har gett synpunkter på formuleringar i påståenden och förklaringar samt manualen, vilket har lett till justeringar både i skattningsskalor och förklaringar till påståendena. Ytterligare studier för att ta fram evidens för validitet och reliabilitet för den svenska versionen av COSA är på gång och kommer att presenteras i en framtida reviderad manual.

Instrumentets formulär

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 59 i den inköpta manualen kan du ladda ner, fylla i och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-filer av instrumentets formulär - se upptill höger under "Dokument". Formulären är lösenordsskyddade främst av upphovsrättsliga skäl men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

Vänligen observera att de ifyllbara formulären enbart fungerar i webbläsaren Explorer eller Adobe Acrobat Reader (kostnadsfritt pdf-hanteringsprogram). Webbläsarna Edge och Google Crome fungerar dessvärre ej för de ifyllbara filerna.

Mappning till ICF och errata

COSA-S påståenden har 2016 mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga i manualen). Uppdatering av ICF har skett under åren lopp och täcker sedan 2017 även alla åldrar. Förbundet har i december 2019 granskat befintlig mappning av instrumentet.

Nedanstående två kategorier har utgått:
- b1254 Uthållighet (ICF-CY)
- d250 Att behärska sitt eget beteende (ICF-CY). Förslag till annan kod som kan användas: d298A Att hantera sitt beteende (ny nationell fördjupningskod).

Nedanstående block har ändrats:
- Allmänna mellanmänskliga interaktioner (d710-d729)
- Att ha allmänna mellanmänskliga interaktioner (d710-d729)

Observera även att ”b140 Uppmärksamhetsfunktion” är fel angivet - det ska stå "b140 Uppmärksamhetsfunktioner".

Beskrivningstexten för en ICF-kod anges inte i mappningen. Följaktligen har eventuella förändringar av beskrivningstext inte noterats i denna uppföljande granskning. De nya koderna som tillkommit och som vid granskningen bedömts relevanta för instrumentet, utöver koden d298A (se ovan), kan anses vara inkluderade i de beskrivningsnivåer som använts vid tidigare mappning. ​

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslås följande referenssättning:
"Kramer, J., ten Velden, M., Kafkes, A., Basu, S., Federico, J., & Kielhofner, G. (2016). Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S), (M. Peny-Dahlstrand, A-M. Öhrvall, M. Munkholm & E. Bjuvmar, övers., version 1.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet: Child Occupational Self Assessment (COSA), version 2.2/2014)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO Clearinghouse.

Utgivningsår

2016

ISBN

978-91-87837-16-6

Författare

Originalförfattare (version 2.2/2014): J. Kramer, M. ten Velden, A. Kafkes, S. Basu, J. Federico & G. Kielhofner., Översättning och bearbetning till svenska (version 1.0/2016): Marie Peny-Dahlstrand, Ann-Marie Öhrvall, Michaela Munkholm och Eva Bjuvmar.