Självskattad aktivitetsbalans (OBQ11)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
480 kr
Studentmedlem:
384 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
960 kr
Fler publikationer inom

OBQ11 är ett screeninginstrument med 11 påståenden där personen själv gör en skattning av sin aktivitetsbalans.

Instrumentet Occupational Balance Questionnaire (OBQ) publicerades första gången 2014 (Wagman & Håkansson, 2014a). Några år senare kom en revidering av instrumentet (Håkansson et al., 2020), vilken nu ges ut av Sveriges Arbetsterapeuter med den svenska titeln Självskattad aktivitetsbalans (OBQ11).

OBQ11 ett självskattningsinstrument om personens aktivitetsbalans med 11 påståenden. Svaren på dessa kan användas enskilt eller summerade, som en screening för att få en bild av en persons aktivitetsbalans.

Forskning och utveckling

OBQ11 har ett aktivitetsvetenskapligt fokus och fokuserar på den självskattade upplevelsen av aktivitetsbalans. Det är utvecklat baserat på studier om aktivitetsbalans i olika grupper, (t.ex. Håkansson et al., 2006; Wagman et al., 2011), en begreppsanalys innefattandes alla vetenskapliga artiklar som då identifierades där arbetsterapeuter använt begreppet (Wagman et al., 2012), samt på erfarenheter från praxis och tidigare forskning. OBQ11 har visat sig ha tillräckligt god reliabilitet och begreppsvaliditet för att användas i praxis och forskning (Håkansson et al., 2020). Se nedanstående föreläsning från Arbetsterapiforum 2023 om OBQ11:s utveckling och syfte. 

Avsedda användare 

Användningen av OBQ11 kräver förtrogenhet med aktivitetsvetenskap och i synnerhet kunskap om aktivitetsbalans för att resultatet ska kunna tolkas och användas. I praxis krävs därför arbetsterapeutkompetens och instrumentet är avsett för legitimerade arbetsterapeuter.

I forskning krävs i normalfallet medverkande med arbetsterapeutisk kompetens. Personer med annan utbildningsbakgrund kan ha tillägnat sig tillräcklig aktivitetsvetenskaplig kunskap för att använda instrumentet i forskning. Undantag från kravet på arbetsterapeutisk kompetens i ett forskningsprojekt kan dock endast beviljas av upphovspersonerna till OBQ11.

Målgrupper och verksamhetsområden

OBQ11 har utvecklats för att vara ett generiskt instrument som är användbart för alla vuxna målgrupper när behov finns av personens eller gruppens uppfattning om sin aktivitetsbalans. Det är alltså avsett att användas inom alla verksamhetsområden och för alla målgrupper där det bedöms att de personer som fyller i OBQ11 har tillräcklig kognitiv förmåga för att besvara frågeformulär med abstrakta påståenden.

OBQ11 är inte testat på barn och de ingående påståendena är inte heller anpassade för barn. Det är däremot troligt, men ännu inte beforskat, att ungdomar kan besvara det och finna det användbart.

Tillämpning

Instrumentet är avsett att användas i både arbetsterapeutisk praxis och i forskning. I praxis kan det med fördel kompletteras med en dialog mellan personen som besvarat det och arbetsterapeuten. Detta för att få en större förståelse för personens aktivitetsbalans och vad som eventuellt behöver förändras för att personen ska kunna uppleva en bättre aktivitetsbalans. OBQ11 kan också utgöra en grund för fortsatta interventioner. Instrumentet kan också användas som uppföljning och utvärdering av interventioner i både praxis och forskning.

Personen gör en självskattning av de 11 påståenden och utifrån en fyrgradig skattningsskala, så som bäst stämmer överens med hur hen upplever sin nuvarande situation. 

För att beskriva tillämpningen innehåller manualen två olika fallbeskrivningar. Instrumentets formulär finns framtagna både med en färgskala i form av trafikljus (från rött till grönt). 

Instrumentens bilagor/formulär 

OBQ11:s självskattnings- och sammanställningsformulär (bilagorna A-B) finns att skriva ut och ladda ned med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 18). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

Mappning till ICF

OBQ11 har även mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), något som bland annat kan underlätta dokumentation som sker utifrån en ICF-struktur. Mappningen till ICF ligger som en separat bilaga till manualen (bilaga C).

Referens till manualen enligt APA7

Håkansson, C., & Wagman, P. (2022).Självskattad aktivitetsbalans (OBQ11)., version 1.0.  Sveriges Arbetsterapeuter. ​