Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
750 kr
Studentmedlem:
600 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1500 kr
Fler publikationer inom

Detta frågeformulär om teknikanvändning i vardagen tillämpas i en strukturerad intervju.

Frågeformulär om användning av vardagsteknik (Everyday Technology Use Questionnaire, ETUQ) är utvecklat under 2000-talet inom forskning vid Karolinska Institutet och finns på svenska och engelska. Samma forskargrupp har parallellt utvecklat instrumentet Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META) och Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående.​

Ny ETUQ-manual med digital kurs lanseras 2022

ETUQ-manualen har tidigare enbart givits ut enbart efter genomgången kurs. Under våren 2022 görs en revidering i manualen med utvecklade texter.

Preliminärt i maj-juni 2022 släpps en ny version av ETUQ utan kurskrav, men där en digital kurs ändå ingår. 

Både ETUQ och META undersöker teknikanvändning bland äldre personer med och utan kognitiva svårigheter. Informationen som samlas in med de bägge instrumenten kompletterar dock varandra. Medan ETUQ redogör för användningen av en stor variation av vardagstekniker med fokus på personens upplevda relevans och förmåga att använda dem, ger META en mer detaljerad information om personens färdigheter att använda ett mindre antal av dessa relevanta vardagstekniker. Arbetsterapeuten kan välja att använda antingen ETUQ eller META för att få kunskap om personens förmåga att använda vardagsteknik men en kombination av tillsammans ger de båda en mer omfattande bild av förmågan. 

Teoretisk grund

Teoretisk grund för ETUQ är Model of Human Occupation (MOHO). ETUQ utgår även från ett personcentrerat förhållningssätt. 

Avsedda användare och områden

ETUQ används i forskning och av kliniskt verksamma arbetsterapeuter i olika verksamhetsområden, exempelvis geriatrik, rehabilitering, minnesutredning och primärvård.

Målgrupper 

ETUQ har använts i forskning med äldre personer med och utan kognitiv svikt eller
tidig demenssjukdom. Det har också använts i forskning med vuxna med utvecklingsstörning, personer med förvärvade hjärnskador och personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Innehåll och tillämpning

ETUQ:s frågeformulär syftar till att undersöka personers och gruppers uppfattning om teknikens relevans och deras förmåga/deras svårigheter att använda olika vardagstekniska föremål och tjänster. Frågeformuläret innefattar sju frågeområden med olika föremål/tjänster:

  1.  Hushåll
  2. Information/kommunikation
  3. Egenvård
  4. Underhåll/reparation
  5. Tillgänglighet
  6. Ekonomi och inköp
  7. Resor

Frågeområdena besvaras i en strukturerad intervju utifrån följande tre frågor:

  • Vilken vardagsteknik personen uppfattar vara relevant för sin livssituation.
  • I vilken mån personen erfar svårigheter i användandet av vardagstekniska föremål och tjänster.
  • I vilken mån personen inte använder teknik som är relevant för hen. 

Validitet och reliabilitet

Den första versionen av ETUQ har prövats med goda resultat (Rosenberg et al. 2009a; Rosenberg et al., 2009b). 

Instrumentets formulär

ETUQ:s frågeformulär (bilagorna) finns vid lansering tillgängliga som utskrivbara och ifyllbara pdf-filer, med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan XX). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

Referens till manualen

Nygård, L., Rosenberg, L., & Kottorp, A. (2022). Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ), version 2.1. Sveriges Arbetsterapeuter.

Författare

Louise Nygård, Lena Rosenberg och Anders Kottorp

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 40 inklusive instrumentets formulär och digital kurs
Utgivningsår: 2022
Version: 2.1
ISBN: 978-91-87837-68-5