Remotivationsprocessen – interventionsmetod för att främja den egna viljan till aktivitet

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
800 kr
Studentmedlem:
640 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1600 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Manualen innehåller 100 sidor med flera fallbeskrivningar utifrån amerikansk och svensk kontext. Bedömningsinstrumentet VQ-S ingår även och den innefattar 44 sidor. 
Fler publikationer inom

En interventionsmetod, med blandning av teori och praxis, i syfte att främja personens egna vilja och motivation till aktivitet.

Remotivationsprocessen (RP) är en strukturerad interventionsmetod för att främja personens egen vilja och motivation till aktivitet. Metoden har en med stark koppling mellan teori och praxis och har fokus på aktivitet, miljön och relationen mellan klient och arbetsterapeut.

Instrumentet Bedömning av viljeuttryck (VQ-S) ingår i detta paket och används tillsammans med Remotivationsprocessen.

Bedömningen utifrån VQ-S används med RP och ger vägledning till var personen befinner sig i processen och därmed vilka interventioner som kan vara lämpliga i just det skedet.

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO). 

Avsedda användare

Metodens ska ledas av en arbetsterapeut, men även andra professioner och anhöriga kan vara utförare av interventionen. Metoden beskriver och strukturerar det som skulle kunna benämnas sunt förnuft eller den tysta kunskapen inom aktivitetsvetenskap och arbetsterapi.

Klientmålgrupp/område

Metoden är inte knuten till en specifik diagnosgrupp, utan riktar sig till alla personer som har problem med att uttrycka vilja till aktivitet eller har nedsatt viljekraft.

I manualen förklaras de grundläggande begreppen inom viljekraften samt hur viljekraften rör sig i ett kontinuum. Nivåerna i processen är; Utforskande, Kompetens och Prestation - alla tre med tillhörande strukturerade interventioner. Nivåerna är i sin tur uppdelade i mer specifika faser och steg, för att ge ytterligare vägledning till intervention. Manualen inkluderar insamling av klientinformation, föreslag på mål och interventioner samt flera fallbeskrivningar.

Sedan utgivningen av den första svenska översättningen av metoden har kurser genomförts och metoden har prövats i svensk kontext. I originalversionen redogörs för fallbeskrivningar med långa behandlingar. I denna svenska översättning finns även en fallbeskrivning på en kortvarigare vårdkontakt, hämtat ifrån erfarenhet i psykiatrisk öppenvård i Sverige samt en fallbeskrivning från habiliteringen där huvuddelen av interventionerna övergår till att bli indirekta. 

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning: 
"de las Heras, C. G., Llerena, V., & Kielhofner, G. (2018). Remotivationsprocessen – interventionsmetod för att främja den egna viljan till aktivitet, (G. Wahlström Wärngård, övers. och bearb., version 3.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (The Remotivation Process: Progressive intervention for individuals with severe volitional challenges, version 1.0 (2003)."

Översättning och bearbetning av det amerikanska originalet The Remotivation Process: Progressive intervention for individuals with severe volitional challanges, version 1.0 (2003). Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar ursprungsmaterialet.

Utgivningsår

2019

ISBN

978-91-87837-42-5

Författare

Ursprungsförfattare: C. G. de las Heras, V. Llerena & G. Kielhofner., Översättning och bearbetning till svenska (version 2.0/2015): Gunilla Wahlström Wärngård.