Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
295 kr
Studentmedlem:
236 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
590 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Manualen innefattar 36 sidor inklusive instrumentets formulär och mappning av instrumentets intervjufrågor till ICF.
Fler publikationer inom

Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S) är ett instrument som ger en struktur för att systematisk samla in, bedöma och analysera information om en persons aktivitetssituation och delaktighet i det dagliga livet.

Beskrivning av instrumentet

Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S) är en svensk översättning av det amerikanska originalet The Occupational Circumstance Assessment Interview and Rating Scale (OCAIRS).

OCAIRS-S är ett semistrukturerat intervjuinstrument och ett beslutsstöd i det dagliga arbetet. Den sammanfattande analysen underlättar journalföring och kommunikation mellan teammedlemmar och kan även utgöra en grund för utvärdering av de interventioner som gjorts.

Nytt i version 2.2/2017 jämfört med tidigare version 2.1/2014 är att ny forskning har tillkommit samt att manualen har fått en tydligare utformning och en ny grafisk form.

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO).

Avsedda användare

Instrumentet är utvecklat av arbetsterapeuter och används främst av leg. arbetsterapeuter. Men även andra som i sitt yrkesutövande har behov av att förstå och bedöma en persons delaktighet i det dagliga livets aktiviteter kan finna värde i instrumentet.

Målgrupp/verksamhetsområde

Instrumentet kan användas i verksamheter när det finns behov av att fånga personens delaktighet i sina vardagliga aktiviteter. Instrumentet är utvecklat tillsammans med vuxna personer med olika former av funktionsnedsättningar. Genom att anpassa intervjufrågorna så har det visat sig att instrumentet även fungerar tillsammans med ungdomar. Instrumentet är inte miljöbundet.

Insamlingsmetod

Semistrukturerad intervju.

Instrumentet innehåller intervjufrågor utifrån följande 12 frågeområden:

 • Intressen
 • Roller
 • Vanor
 • Uppfattning om egen förmåga
 • Värderingar
 • Utförande: motoriska färdigheter, processfärdigheter och kommunikations- och interaktionsfärdigheter
 • Tolkning av tidigare erfarenheter
 • Fysisk miljö
 • Social miljö
 • Kortsiktiga mål
 • Långsiktiga mål
 • Beredskap för förändring

OCAIRS-S kan också ingå som ett intervjualternativ vid tillämpning av bedömningsinstrumentet Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST-S).

Validitet och reliabilitet

Sedan 1999 har OCAIRS-S använts inom många olika verksamhetsområden i Sverige. Instrumentet har genomgått ett flertal prövningar som visar på god validitet och reliabilitet och stöder praktiskt användning av instrumentet. Senaste svenska prövningen (Haglund & Forsyth, 2013) tyder också på god validitet och reliabilitet.

Sammanställningsformuläret för utskrift

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 27 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-fil av instrumentets sammanställningsformulär, bilaga A. Se pdf-fil längst upp till höger på denna sida.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Forsyth, K., Deshpande, S., Kielhofner, G., Henriksson, C., Haglund, L., Olson, L., Skinner, S., & Kulkarni, S. (2017). Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S), (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.2). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (The Occupational Circumstance Assessment-Interview and Rating Scale (OCAIRS), version 4.0 (2005)."

Översättning och bearbetning av det amerikanska originalet The Occupational Circumstance Assessment-Interview and Rating Scale (OCAIRS), version 4.0 (2005). Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar ursprungsmaterialet.

Utgivningsår

2017

ISBN

978-91-87837-35-7

Författare

Originalförfattare (version 4.0/2005): K. Forsyth, S. Deshpande, G. Kielhofner, C. Henriksson, L. Haglund, L. Olson, S. Skinner och S. Kulkarni., Översättning och bearbetning till svenska (version 2.2/2017): Lena Haglund.