Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST–S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
600 kr
Studentmedlem:
480 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1200 kr
Fler publikationer inom
Omslag MOHOST-S

Detta personcentrerade screeninginstrument syftar till att, med olika insamlingsmetoder, kartlägga personens delaktighet i aktiviteter gällande personlig vård, boende, produktivitet och fritid.

Ny version under framtagning och kurs våren 2024

Översättaren Lena Haglund arbetar med framtagning av en ny svensk version av MOHOST-S med tillstånd från MOHO-IRM Clearinghouse. Preliminärt är den klart till den 1 maj 2024.

Den 6 maj 2024 håller förbundets Akademin en distanskurs i MOHOST-S. Läs mer och anmäl dig här

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO) är MOHOST-S teoretiska grund.

Avsedda användare

Avsedda användare är leg. arbetsterapeuter i första hand. Även andra professioner kan använda instrumentet men det krävs då god kunskap i MOHO för att få så användbar data som möjligt.

Målgrupper och områden

MOHOST-S är mycket flexibelt och kan används tillsammans med ungdomar, vuxna och äldre. Instrumentet är personcentrerat och används inom såväl det somatiska som det psykosociala området. Instrumentet har stor flexibilitet och något krav på verbal förmåga finns inte. Avsikten är att beskriva personens delaktighet i olika aktiviteter bortsett från symtom, diagnos eller behandlingsmiljö.

MOHOST-S är i första hand ett screeningverktyg där den primära datainsamlingsmetoden var observation. Varefter prövning har pågått har andra datainsamlingsmetoder tillkommit. Information kan insamlas via intervju (rekommenderade frågor finns framarbetade), samtal med klienten, observation (informella eller formell) av klienten och samtal med andra teammedlemmar. 

Innehåll och tillämpning

MOHOST-S innehåller 24 variabler, fyra för var och en av följande sex områden:

  • Motivation för aktivitet (vilja)
  • Aktivitetsmönster (vanor)
  • Kommunikations och interaktionsfärdigheter
  • Processfärdigheter
  • Motoriska färdigheter
  • Miljö

De 24 variablerna skattas utifrån hur delaktig personen är i aktivitet (hur bra personen fungerar).

Validitet och reliabilitet

Både den amerikanska och svenska prövningen av MOHOST-S tyder på god validitet och reliabilitet.

Formulär/bilagor med lösenordsskydd

MOHOST-S bilagor finns tillgängliga som utskrivbara och ifyllbara pdf-filer (på dator i Adobe-program), med lösenord som framgår i den inköpta manualen (2017) (se sidan 46). Bilagorna finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen. MOHOST-S 24 bedömningsvariabler har mappat till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga C). Uppdatering av ICF har skett under årens lopp. Förbundet har därför senast 2021 granskat och reviderat befintlig ICF-mappning och en uppdaterad bilaga C finns nu att tillgå. 

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Parkinson, S., Forsyth, K., & Kielhofner, G. (2014). Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST-S). (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.1). Sveriges Arbetsterapeuter. (The Model of Human Occupation Screening Tool (MOHOST), version 2.0 (2006)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse.

Omslag MOHOST-S

Författare

Originalförfattare (version 2.0/2006): S. Parkinson, K. Forsyth och G. Kielhofner, Översättning och bearbetning till svenska (version 2.0/2014 & 2017): Lena Haglund

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 56
Utgivningsår: 2017
Version: 2.1, andra upplagan
ISBN: 978-91-87837-32-6
Artikel: 3280