Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST–S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
440 kr
Studentmedlem:
352 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
880 kr
Fler publikationer inom
Omslag MOHOST-S

Detta bedömningsinstrument ger en mångsidig beskrivning över personens delaktighet i aktiviteter och hur vilja, vanor, rutiner och färdigheter samspelar med personens aktuella miljö.

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO) är instrumentets teoretiska grund.

Avsedda användare

Leg. arbetsterapeuter i första hand. Även andra professioner kan använda instrumentet men det krävs då god kunskap i MOHO för att få så användbar data som möjligt.

Målgrupper och områden

Instrumentet är mycket flexibelt och kan används tillsammans med ungdomar, vuxna och äldre. Instrumentet är personcentrerat och används inom såväl det somatiska som det psykosociala området. Exempelvis kan det användas i situationer där en självbedömning kanske inte är möjlig eller långa intervjuer inte är lämpliga. Något krav på verbal förmåga finns inte. Avsikten är att beskriva personens delaktighet i olika aktiviteter bortsett från symtom, diagnos eller behandlingsmiljö.

Instrumentet innehåller 24 variabler, fyra för var och en av följande 6 områden:

 • Motivation för aktivitet (vilja)
 • Aktivitetsmönster (vanor)
 • Kommunikations och interaktionsfärdigheter
 • Processfärdigheter
 • Motoriska färdigheter
 • Miljö

De 24 variablerna skattas utifrån följande skattningsskala:

 • Stödjer delaktighet i aktivitet (personen fungerar bra).
 • Tillåter delaktighet i aktivitet (personen har vissa svårigheter).
 • Försvårar delaktighet i aktivitet (personen har vissa svårigheter).
 • Hindrar delaktighet i aktivitet (personen fungerar inte).
 • Information saknas för att göra skattning.
 • Inte aktuellt att skatta.

MOHOST-S är i första hand ett screeningverktyg där den primära datainsamlingsmetoden var observation. Varefter prövning har pågått har andra datainsamlingsmetoder tillkommit då prövningar visat behov av det. Information kan insamlas via intervju (rekommenderade frågor finns framarbetade), samtal med klienten, observation (informella eller formell) av klienten och samtal med andra teammedlemmar.

Validitet och reliabilitet

Både den amerikanska och svenska prövningen av instrumentet tyder på god validitet och reliabilitet.

Formulären för utskrift

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 46 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-fil av instrumentets formulär, bilagorna A-B. Se pdf-fil längst upp till höger på denna sida och observera att du här själv får välja vilket format/bilaga du vill skriva ut.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Parkinson, S., Forsyth, K., & Kielhofner, G. (2014). Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST-S). (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.1). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (The Model of Human Occupation Screening Tool (MOHOST), version 2.0 (2006)."

Översättning och bearbetning av det amerikanska originalet The Model of Human Occupation Screening Tool (MOHOST), version 2.0 (2006). Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet.

Omslag MOHOST-S

Författare

Originalförfattare (version 2.0/2006): S. Parkinson, K. Forsyth och G. Kielhofner, Översättning och bearbetning till svenska (version 2.0/2014): Lena Haglund

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 56
Utgivningsår: 2017
Version: 2.1, andra upplagan
ISBN: 978-91-87837-32-6