Gap i vardagens aktiviteter – självskattning av vad en person vill göra och faktiskt gör

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
400 kr
Studentmedlem:
320 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
800 kr
Fler publikationer inom

Gap i vardagens aktiviteter (GAP) är ett instrument som kartlägger skillnaden mellan vad en person vill göra och vad hen faktiskt gör i vardagslivet, det vill säga vilka aktiviteter som personen vill utföra respektive faktiskt utför

GAP syftar till att undersöka om personer uppfattar sig vara delaktiga i de aktiviteter som de vill utföra i vardagslivet. GAP mäter inte vad en person kan eller inte kan utföra. Manualen beskriver GAP:s teoretiska grund, utveckling och forskning, självskattningsproceduren, analys och tolkning av resultaten samt innehåller en fallbeskrivning. Vidare ingår instrumentets formulär samt en mappning av instrumentets aktiviteter till ICF.

Ny version släpps den 1 juli 2024

Författaren Gunilla Eriksson och medförfattare Mandana Fallapour har reviderat manualen och en ny version släpps den 1 juli 2024. Den engelska översättningen kommer också i ny version tidig höst. 

Teoretisk grund

GAP har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund. Andra teoretiska och centrala utgångspunkter är occupation, delaktighet (participation), tillfredsställelse (satisfaction) samt det personcentrerade förhållningssättet. 

Målgrupper och områden

GAP har hitintills använts av arbetsterapeuter i forskning och i klinik med personer med funktionsnedsättning i vuxen ålder och deras närstående. GAP används nu även i rehabilitering efter Covid-19. I forskning har instrumentet främst används med personer med stroke, förvärvad hjärnskada, eller stressrelaterade besvär.

Utifrån genomförda studier och testning är instrumentet användbart oavsett funktionsnedsättning. En begränsning är att personerna inte bör vara i akut fas efter skada eller insjuknande.

Innehåll och tillämpning

GAP:s självskattningsformulär innefattar 30 vardagliga aktiviteter inom I-ADL, fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter och arbete/arbetsliknande aktiviteter, där personen besvarar två frågor med ett ”JA” eller ”NEJ” vid varje aktivitet:

  • Utför du aktiviteten?
  • Vill du utföra aktiviteten?

Arbetsterapeuten följer i GAP:s sammanställningsformulär upp gap mellan vad personen "Utför" och "Vill utföra". Resultat ligger till grund för diskussion och interventionen med personen. 

Validitet och reliabilitet

Forskning visar att instrumentet mäter delaktighet i vardagens aktiviteter och har acceptabel validitet och reliabilitet för olika diagnosgrupper med funktions- och aktivitetsbegränsningar (Eriksson, Kottorp, Borg & Tham, 2009; Eriksson, Tham & Kottorp, 2013). 

Formulär/bilagor

Du får tillgång till instrumentets formulären med hjälp av ett lösenord som finns i den inköpta manualen (s. 25). Formulären är lösenordsskyddade främst av upphovsrättsliga skäl men även för att de ska användas på tillförlitligt sätt tillsammans med manualen. Vänligen observera att de ifyllbara formulären enbart fungerar tillfredsställande i Adobe Acrobat Reader (kostnadsfritt pdf-hanteringsprogram). 

ICF-mappning

GAP:s aktiviteter (bedömningskomponenter) har mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga i manualen). Ändringar i och tillägg till ICF har skett under årens lopp och ICF täcker sedan 2017 alla åldrar. Förbundet har 2019 granskat tidigare genomförd mappning av GAP.

Benämning/kodtext för nedanstående två kategorier har ändrats:
- d6200 Att handla = d620 Att göra inköp
- d9205 Umgås med andra = d9205 Umgänge med andra

Beskrivningstexten för en ICF-kod anges inte i förbundets mappning. Följaktligen har eventuella förändringar av beskrivningstext inte noterats i den uppföljande granskningen. Bedömningen vid granskningen vara vidare att relationerna mellan de nya koderna i ICF och instrumentet inte var uppenbart. En senare uppdatering av mappningen kan ge annat utfall.

Rekommenderad referens (APA7)

Eriksson, G. (2017). Gap i vardagens aktiviteter – självskattning av vad en person vill göra och faktiskt gör. Sveriges Arbetsterapeuter.

Översättningar till andra språk

GAP har översatts till ett antal språk:

  • Förbundet säljer en engelsk översättning av instrumentet Occupational Gaps Questionnaire (OGQ) (2020).
  • En fransk översättning finns utgiven av arbetsterapeutförbundet i Schweiz: Occupational Gaps Questionnaire (OGQ-CH-Fr), version Suisse romande, Margot-Cattin et al. (2017). 
  • En dansk översättning av Tina Helle finns framtagen men har enbart använts i studiesyfte.