Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
330 kr
Studentmedlem:
264 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
660 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Manualen innefattar 44 sidor plus instrumentets formulär. Mappning till ICF ingår.
Fler publikationer inom

Ett observationsinstrument som används för att på ett strukturerat sätt bedöma uttryck för vilja hos personer med kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar.

VQ-S är ett bedömningsinstrument som används för att på ett strukturerat sätt bedöma uttryck för vilja i aktivitet hos personer med kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar.

Bedömningen görs genom observation av en person som utför en aktivitet. Vid observationstillfället bedöms också miljön där aktiviteten utförs. Bedömningstillfället ska erbjuda personen erfarenheter av att utforska i olika miljöer som arbete, boende och/eller fritid. Vidare kan detta ge personen möjligheter till engagemang i en variation av aktiviteter som personen har uttryckt intresse för.

Observationstiden bestäms i relation till varje person och kan omfatta 5–30 minuter. I nära anslutning till observationens avslutande ska de båda formulären fyllas i, vilket beräknas ta 20–60 minuter beroende på bedömarens erfarenhet av att använda instrumentet.

VQ-S kan användas tillsammans med Remotivationsprocessen för utvärdering och intervention.

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO). 

Avsedda användare

Främst leg. arbetsterapeuter. Bedömning kan även utföras av annan personal där arbetsterapeuten ger en grundläggande orientering i MOHO och syftet med VQ-S, det praktiska genomförandet och skattningen. När det gäller tolkningen av resultaten av bedömningarna är det nödvändigt att arbetsterapeuten stödjer personalen i detta och i planerandet av åtgärdsprogram.

Klientmålgrupp/område

Instrumentet är användbart i olika miljöer och vid olika tillfällen och riktar sig till vuxna personer med kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar, exempelvis klienter med långvariga psykiatriska problem, demens, hjärnskada, stroke eller utvecklingsstörning.

Instrumentet innefattar nedan 14 bedömningskomponenter som ger uttryck för personens uppfattning om sin egen förmåga, värderingar och intressen:

 • Visar nyfikenhet.
 • Tar initiativ till handling/uppgifter.
 • Provar nytt.
 • Visar preferenser.
 • Visar att en aktivitet är speciell.
 • Ger uttryck för mål.
 • Är fortsatt involverad.
 • Visar stolthet.
 • Försöker lösa problem.
 • Försöker rätta till misstag.
 • Fullföljer en aktivitet.
 • Lägger ner extra energi/känsla/uppmärksamhet.
 • Söker ökat ansvar.
 • Söker utmaningar.

Komponenterna skattas utifrån en fyrgradig skala och därtill görs även en bedömning av miljön.

Validitet och reliabilitet

Studier som utförts på den svenska versionen av VQ-S uppvisar validitet för instrumentet. Studien visar också en användbarhet genom att VQ-S ger en djupare kunskap om klienten och tillför även kunskaper som förbättrar åtgärdsplaneringen.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning: 
"de las Heras, C. G., Geist, R., Kielhofner, G., & Li, Y. (2018). Bedömning av viljeuttryck (VQ-S), (K. Alfredsson Ågren & A. Kjellberg, övers. och bearb., version 4.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (The Volitional Questionnaire (VQ), version 4.1 (2007)."

Översättning och bearbetning av det amerikanska originalet The Volitional Questionnaire (VQ), version 4.1 (2007). Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar ursprungsmaterialet.

Utgivningsår

2019

ISBN

978-91-87837-41-8

Författare

Ursprungsförfattare (version 4.1/2007): C. G. de las Heras, R. Geist, G. Kielhofner & Y. Li., Översättning och bearbetning till svenska (version 4.0/2018): Kristin Alfredsson Ågren & Anette Kjellberg.