Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
315 kr
Studentmedlem:
252 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
630 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Manualen innefattar 44 sidor inklusive instrumentets formulär och en mappning av instrumentet till ICF.
Fler publikationer inom

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S) är ett observationsinstrument som bedömer en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid samspel med andra personer i någon form av aktivitet och/eller socialt samspel.

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S) är ett observationsinstrument som bedömer en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid samspel med andra personer i någon form av aktivitet och/eller socialt samspel. är en svensk översättning av det amerikanska originalet The Assessment of Communication & Interaction Skills (ACIS).

ACIS-S bedömer inte underliggande orsaker till brister i kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Med stöd av instrumentet bedöms personens utförande i ett socialt sammanhang och hur detta påverkar samspelet.

Kommunikations- och interaktionsfärdigheterna betraktas ur två perspektiv:

  1. Fullföljande av målet eller syftet med aktiviteten. Har man beslutat att laga en lunch eller spela ett spel måste man samspela tills lunchen är klar eller spelet avslutats.
  2. Samspelet med andra människor. Vid samspel måste man kunna beakta motpartens reaktion, visa hänsyn för andras åsikter och kunna skapa en positiv atmosfär.

Instrumentet innehåller 20 bedömningskomponenter uppdelat i tre domäner:

  • fysisk kontakt
  • informationsutbyte
  • relationer

Under varje domän skattas olika variabler på en 4-gradig skala, där 4:an representerar "kompetent utförandet" och 1:an representerar "brister i utförandet".

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO).

Avsedda användare

ACIS-S är utvecklat av arbetsterapeuter och används främst av den professionen. Men även andra som i sitt yrkesutövande har behov av att förstå och bedöma en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter i aktivitet kan finna värde i att använda instrumentet.

Målgrupp/verksamhetsområde

ACIS-S är inte bundet till någon specifik diagnosgrupp utan kan användas när en person uppvisar svårigheter vad gäller kommunikations- och interaktionsfärdigheter oavsett om dessa svårigheter beror på en stroke, en psykiatrisk diagnos eller en utvecklingsstörning. Instrumentet är dock endast prövat på personer som är över 18 år.

Validitet och reliabilitet

I samverkan med Kirsty Forsyth och Gary Kielhofner har Lena Haglund och Anette Kjellberg studerat validitet och reliabilitet för den svenska versionen av ACIS-S. Resultatet tyder på god validitet och reliabilitet för ACIS-S (Kjellberg et al., 2003) liksom för originalversionen (Forsyth et al., 1999). Under senare år har även användbarheten gällande den svenska versionen studerats (Kjellberg & Haglund, 2016) och det resultatet stödjer praktisk tillämpning av ACIS-S.

Sammanställningsformuläret för utskrift

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 37 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad PDF-fil av instrumentets sammanställningsformulär (bilaga A). Se länk till PDF-fil längst upp till höger på denna sida.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Forsyth, K., Salamy, M., Simon, S., & Kielhofner, G. (2017). Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S), (L. Haglund & A. Kjellberg, övers. och bearb., version 4.1). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (The Assessment of Communication & Interaction Skills (ACIS), version 4.0 (1998)."

Översättning och bearbetning av det amerikanska originalet The Assessment of Communication & Interaction Skills (ACIS), version 4.0 (1998). Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar ursprungsmaterialet.

Utgivningsår

2017

ISBN

978-91-87837-36-4

Författare

Originalförfattare (version 4.0/1998): K. Forsyth, M. Salamy, S. Simon och G. Kielhofner, Översättning och bearbetning till svenska (version 4.1/2017): Lena Haglund och Anette Kjellberg.