Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö (EDAQ)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
680 kr
Studentmedlem:
544 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1360 kr
Fler publikationer inom

Detta självskattnings- och utvärderingsinstrument syftar till att utifrån personens perspektiv kartlägga och beskriva hens förmåga att utföra i dagliga aktiviteter i hemmiljö (utan och med hjälpmedel/vardagsredskap/andra metoder) och nyttan av de insatta åtgärderna.


Den första versionen av instrumentet gavs ut 1995 på på svenska Evaluering av dagliga aktiviteter och engelska Evaluation of Daily Activity Questionnaire (EDAQ). EDAQ har utvecklats under årens lopp och nu, 2020, ges instrumentet ut med fullständig manual och instrumentets svenska titel är Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö – utan eller med hjälpmedel/vardagsredskap/annan metod. EDAQ finns i en kulturanpassad och engelsk utgivning (Hammond med kollegor vid Salford) och har även översatts till ytterligare ett antal språk, såsom holländska och tyska

EDAQ utgår från personens självskattning av "görandet" i drygt 100 dagliga aktiviteter i hemmiljö (om samtliga domäner och aktiviteter skattas). EDAQ används för fördjupad kartläggning, diskussion kring interventionsstrategier (svårigheter, möjligheter och behov) och utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder.

Annicka Appelberg, leg. arbetsterapeut vid Skånes universitetssjukhus i Lund, är mycket nöjd med EDAQ och använder det frekvent i sitt jobb på mottagningen för neuromuskulära diagnoser:

EDAQ är mycket tydligt och konkret med en poängskattning inom 11 domäner inom ADL och baserat på ICF.

Teoretisk grund

EDAQ har förankrats till ICF:s komponenter såsom kroppsfunktion, aktivitet/delaktighet och omgivningsfaktorer och instrumentets alla aktiviteter är även mappade till International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) . EDAQ har även utgångspunkter i begreppen Patient-Reported Outcome Measure (PROM), Self-efficacy och Self-management.

Avsedda användare

EDAQ är framtaget av och för att användas av leg. arbetsterapeuter men kan även användas av andra professioner med kunskap i aktivitetsutförande. Användaren ska ha läst igenom läst igenom denna manual noga och ha grundläggande kunskaper i ICF .

Målgrupper och områden

Avsedda målgrupper för EDAQ är främst personer med smärta och rörelseorganens sjukdomar, som exempelvis reumatologisk sjukdom alternativt annan kronisk sjukdom eller skada. Exempel på tillstånd är reumatoid artrit (RA), ankyloserande spondylit, artros, systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk skleros, långvarig smärta, långvariga ländryggsbesvär, Sjögrens syndrom och skador i övre extremiteter. Författarna ser även att EDAQ kan komma att användas inom andra områden exempelvis även vid rehabilitering efter covid-19, för att i detalj kartlägga behov av åtgärder. 

Innehåll och tillämpning

EDAQ består av följande tre delar, som kan användas i sin helhet eller, utifrån personens behov, utvalda delar:

 1. Självskattning av upplevda symtom. Personen skattar här sitt humör, smärta, stelhet, rörelseinskränkning, oro, trötthet och livstillfredsställelse utifrån VAS-skalan.

 2. Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö. Personen skattar här hur svårt hen har att utföra uppemot 112 dagliga aktiviteter indelade i 11 domäner, både utan och med hjälpmedel/vardagsredskap/annan metod, utifrån en tregradig skala.
  De 11 domänerna är:
  - Mat och dryck: 11 aktiviteter.
  - Toalettbestyr och personlig vård: 12 aktiviteter.
  - På- och avklädning: 11 aktiviteter.
  - Bad och dusch: 11 aktiviteter.
  - Matlagning: 14 aktiviteter.
  - Förflyttning inomhus: 11 aktiviteter.
  - Städning och hemsysslor: 11 aktiviteter.
  - Tvätt- och klädvård: 9 aktiviteter.
  - Överflyttning: 5 aktiviteter.
  - Kommunikation: 6 aktiviteter.
  - Förflyttning utomhus och inköp: 11 aktiviteter.​

 3. Checklista och värdering av hjälpmedel/vardagsredskap/andra metoder. Personen har här möjlighet att ange deras användning och värdering av olika hjälpmedel/vardagsredskap/annan metod utifrån VAS-skalan.

Översättningar, validitet och reliabilitet

EDAQ finns även på engelska och dessutom översatt till danska, norska, holländska och tyska. EDAQ har genomgått omfattande psykometriska tester och även validerats avseende kulturell och lingvistisk validitet. Se bland annat Hammond et al., 2015; Hammond et al., 2018; Adroher & Tennant, 2019 samt Hammond et al., 2020

Instrumentets formulär/bilagor 

EDAQ:s formulär (bilagorna A-E) finns att skriva ut och ladda ned med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 27). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen. I EDAQ mappning till ICF har några mindre revideringar gjorts 2021 och en uppdaterad bilaga F finns nu att tillgå. 

Referens till manualen

"Nordenskiöld, U. & Björk, M. (2020). Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö - utan eller med hjälpmedel/vardagsredskap/annan metod (EDAQ), version 6.0. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter".

Författare

Ulla Nordenskiöld, med.dr och Mathilda Björk, professor

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
68 
Utgivningsår:
2020
Version: 6.0
ISBN: 978-91-87837-66-1
Artikel: 3283