Kartläggning av aktiviteter (OQ-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
220 kr
Studentmedlem:
176 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
440 kr
Fler publikationer inom
Omslag OQ-S

Detta självskattningsinstrument syftar till att identifiera vilka aktiviteter en person gör under ett dygn, hur bra personen tycker att de utförs, hur viktiga de är och hur mycket personen tycker om att göra aktiviteterna.

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO).

Avsedda användare

Främst leg. arbetsterapeuter.

Klientmålgrupp/område

Instrumentet kan användas tillsammans med både vuxna och ungdomar. Om personen inte kan fylla i formuläret på egen hand kan arbetsterapeuten föra ett samtal med personen samtidigt som båda tillsammans fyller i det.

Självskattningsformuläret innefattar två delar där personen först kartlägger hur hen med olika aktiviteter tillbringar ett vanligt dygn uppdelat per halvtimme. Därefter svarar personen på frågor kring varje aktivitet utifrån utförande, aktivitetens värde, och om hen tycker om att göra aktiviteten eller inte.

Genom att granska de ifyllda formulären tillsammans med personen kan arbetsterapeuten få förståelse för hens aktivitetssituation, vilket kan vara ett värdefullt inspel iden fortsatta behandlingsplaneringen.

Denna manual beskriver kort instrumentets teoretiska grund, utveckling, genomförande av självskattningen samt tolkning av svaren. Vidare innehåller manualen en fallbeskrivning, mappning till ICF:s termer och begrepp samt självskattningsformuläret.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Riopel Smith, N., Kielhofner, G., & Hawkins Watts, J. (2018). Kartläggning av aktiviteter - självskattning och värdering av olika aktiviteter under ett dygn (OQ-S), (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Occupational Questionnaire, 2004)."

Översättning och bearbetning av det amerikanska originalet Occupational Questionnaire (OQ) (2004). Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar ursprungsmaterialet.

Formuläret (med lösenordsskydd)

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 15 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-fil av instrumentet (se upptill). Det finns annan pdf-fil som är ifyllbar på skärm och utskrivbar.

 

Omslag OQ-S

Författare

Originalet: N. Riopel Smith, G. Kielhofner & J. Hawkins Watts, Översättning och bearbetning: Lena Haglund

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
 24
Utgivningsår:
 2018
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-48-7