Förskrivning av tyngdtäcken – en enkätundersökning av arbetsterapeuters erfarenheter (2021)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
16
Fler publikationer inom

En sammanställning av resultatet av Sveriges Arbetsterapeuters enkät i december 2020 som besvarades av nära 2 400 arbetsterapeuter, varav 70 % förskrivit tyngtäcke senaste året.

Att frågan om tyngdtäckesförskrivning är angelägen för arbetsterapeuter visar det stora engagemanget och enkätens höga svarsfrekvens. Ur resultatet framkommer att de mest frekventa grupper som får tyngdtäcken förskrivna har ett omfattande och komplext behov av insatser och att en övervägande del av förskrivarna anser att det medför stora eller mycket stora konsekvenser att inte kunna få tyngdtäcken förskrivna. Främsta anledningen är att välja ett täcke som ger effekt samt svårigheter att bekosta tyngdtäcket.

Sveriges Arbetsterapeuter är positiva till en nationell styrning och riktlinjer inom hjälpmedelsområdet men är kritiska till den arbetsprocess och de kriterier som använts av MTP-rådet inför framtagandet av rekommendationen. Sveriges Arbetsterapeuter anser att Socialstyrelsen borde få i uppdrag att ta fram statistik och nationella riktlinjer gällande sortiment, avgifter för hjälpmedel för en ökad jämlikhet över landet.

Det är vår förhoppning att denna rapport ska bredda bilden av förskrivning av tyngdtäcken och därmed utgöra ett stöd för såväl enskilda regioner som MTP-rådet i deras konsekvensanalys gällande borttagande av tyngdtäcke som förskrivningsbart hjälpmedel, men även bidra med tankar inför framtida analyser gällande andra hjälpmedelsgrupper.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter